• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2021-05-28 17:01)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-28
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 61 721 51 951 13 499 11 817
Koszt własny sprzedaży 58 092 49 459 12 706 11 250
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 826 1 099 399 250
Zysk (strata) brutto 1 664 508 364 116
Zysk (strata) netto 1 344 396 294 90
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,01 0,01 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 851 -29 164 -4 123 -6 634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 -1 393 -5 -317
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 442 14 526 1 628 3 304
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe 5 555 5 380 1 192 1 166
Aktywa obrotowe 130 722 122 499 28 050 26 545
Kapitał własny 33 708 32 364 7 233 7 013
Zobowiązania długoterminowe 5 412 5 449 1 161 1 181
Zobowiązania krótkoterminowe 97 157 90 066 20 848 19 517
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,73 0,70 0,16 0,15

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 31.03.2021-sig.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI Energia SA za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2021-05-28Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2021-05-28Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2021-05-28Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk