• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2021-03-30 21:03)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
Advantim Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 259 061 179 513 57 901 41 730
Koszt własny sprzedaży 246 334 170 211 55 057 39 567
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 435 5 161 1 662 1 200
Zysk (strata) brutto 6 182 4 369 1 382 1 016
Zysk (strata) netto 4 799 127 1 073 30
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,10 0,00 0,02 0,00
Aktywa trwałe 5 380 5 665 1 166 1 330
Aktywa obrotowe 122 499 122 763 26 545 28 828
Kapitał własny 32 364 27 565 7 013 6 473
Zobowiązania długoterminowe 5 449 8 325 1 181 1 955
Zobowiązania krótkoterminowe 90 066 92 538 19 517 21 730
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,70 0,60 0,15 0,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 800 7 199 179 1 673
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 420 -551 -317 -128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 646 -1 984 815 -461

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia Skonsolidowane SF MSSF 31 12 2020-sig.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2020
Sprawozdanie zarządu z działalności GK MDI Energia SA za 2020-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA w roku 2020
MDI Energia_Sprawozdanie z badania 2020 skonsolidowane.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2021-03-30Piotr GajekCzłonek Zarządu
2021-03-30Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk