• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-06-30 15:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję.

W skład Rady Nadzorczej powołano:
- Jarosława Wikalińskiego,
- Grzegorza Kubicę,
- Michała Barłowskiego,
- Jarosława Karasińskiego,
- Marcina Iwaszkiewicza.

Pan Jarosław Wikaliński, Pan Michał Barłowski, Pan Jarosław Karasiński i Pan Grzegorz Kubica pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

Według złożonych oświadczeń wybrani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej opublikowane zostały w Raportach bieżących 43/2015, 61/2015 oraz 3/2019.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- §5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2022-06-30
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk