• Odbierz prezent
MDB: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki (2021-03-15 18:56)
fot. freepik.com
Zarząd Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie zarejestrowania wnioskowanej zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 r., w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki.

- Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
2. wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
3. wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,
7. reklama - PKD 73.1,
8. działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
9. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,
10. działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z,
11. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z,
12. działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
13. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
14. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
15. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z,
16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
17. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
18. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
19. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z,
24. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
31. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,
34. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,
35. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - PKD 46.1,
36. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,
37. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z,
38. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z,
39. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,
40. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
41. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,
42. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
43. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
44. działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z.
45. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z,
47. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 79.90.C,
49. sprzedaż detaliczna książek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z,
50. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
51. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z,
52. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.43.Z,
53. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.54.Z,
54. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.63.Z,
55. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,
56. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z,
57. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach - PKD 47.8,
58. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z,
59. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD - 47.99.Z,
60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z,
61. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 46.51.Z,
66. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z,
67. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z,
68. sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących - PKD 46.44.Z,
70. sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41.Z,
71. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42.Z,
72. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45.Z,
73. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z,
74. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - PKD 46.47.Z,
75. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego - PKD 46.49.Z,
76. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z,
97. sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45.Z,
98. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,
99. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
100. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
101. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
102. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
103. działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
104. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
105. sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z
106. sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.77.Z
107. produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych – PKD 32.12.Z”

- Nowe brzmienie §2 Statutu Spółki:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z;
2.produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13.Z;
3.produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14.Z;
4.produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - PKD 21.20.Z;
5.produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 20.59.Z;
6.pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;
7.badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z;
8.pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;
9.sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z;
10.produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z;
11.produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.42.Z;
12.produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z;
13.dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z.
2. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.”

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-15 18:56:37Cezary KilczewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk