• Odbierz prezent
MDB: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (2021-04-01 17:00)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku ze skierowanymi przez akcjonariuszy, poza walnym zgromadzeniem, wnioskami o udzielnie informacji o powodach zakwalifikowania spółki Medicofarma Biotech S.A. („Spółka”) do segmentu NewConnect Alert, działając na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udzielił następujących wyjaśnień:

Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. wyjaśnia, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie uchwały 656/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 29 marca 2021 r. dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect (dalej „Uchwała 656/2016”).

Na podstawie dokonanej weryfikacji, spółka Medicofarma Biotech S.A. została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Alert.

Na podstawie § 4 Uchwały 656/2016, do segmentu NewConnect Alert, akcje emitenta, kwalifikowane są do segmentu NewConnect Alert, jeśli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w niniejszym przepisie. W przypadku Spółki, spełniona została przesłanka, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Uchwały 656/2016, tj. wartość księgowa wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym Spółki (tj. w raporcie za 2020 r.) ma wartość ujemną.

Niestety, na mocy postanowień Uchwały 656/2016, zakwalifikowanie akcji emitenta, do segmentu NewConnect Alert skutkuje automatycznie tym, że przez okres zaszeregowania do niniejszego segmentu, akcje emitenta są notowane w systemie kursu jednolitego.

W tym miejscu pragniemy zauważyć, iż niniejsza okoliczność jest efektem dotychczasowej działalności Spółki, prowadzonej pod firmą Inbook S.A. Przypomnieć należy, iż w całym 2020 r., Spółka, działająca wówczas pod nazwą Inbook S.A., prowadziła działalność polegającą na sprzedaży detalicznej książek, multimediów, artykułów piśmienniczych, zegarków, gadżetów, sprzętu audiowizualnego, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz biżuterii prowadzonej przez sklepy internetowe. Działalność ta była od dłuższego czasu nierentowana, Spółka od dłuższego czasu borykała się z problemem uzyskiwania dodatnich wyników, stąd poprzedni Zarząd postanowił poszukać alternatywnych możliwości dla stworzenia wartości dla akcjonariuszy, przy zachowaniu jej statusu spółki publicznej. Rezultatem powyższych starań było zawarcie umowy inwestycyjnej na podstawie której Medicofarma S.A. oraz VITAMA S.A. zobowiązały się do objęcia akcji Spółki oraz wniesienia aktywów niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności z obszaru biotechnologii.

O ile do końca 2020 r. Spółka prowadziła aktywną (chociaż, jak wykazał raport roczny, nierentowną) działalność sprzedażową, o tyle początek 2021 r. upłynął na wygaszaniu dotychczasowej działalności, w celu umożliwienia zmiany profilu działalności Spółki. W lutym br. Spółka zbyła wszystkie aktywa wykorzystywane w ramach dotychczasowej działalności (zapasy i prawa do domen).

Niestety, dopiero w dniu 15 marca 2021 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki, pozwalające na zmianę profilu działalności Spółki na działalność z obszaru biotechnologii.

Aktualnie trwa proces przygotowania Spółki do faktycznego rozpoczęcia działalności w nowym obszarze. W tym celu m.in. Spółka zawarła ze spółką Medicofarma S.A. umowę na podstawie której, począwszy od dnia 31 marca 2021 r. na spółkę Medicofarma Biotech S.A. przeszły prawa i obowiązki przysługujące Medicofarma S.A. na podstawie umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu oraz Twórcami metodologii. Aktualnie trwają pracę związane z wykonaniem pozostałych zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej, których realizacja skutkować będzie rozpoczęciem nowej działalności oraz zwiększeniem wartości kapitałów własnych, które to czynności planowane są na II kwartał 2021 r.

W ich efekcie nastąpić ma objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki za łączną cenę emisyjną w wysokości 14.683.312,80 zł oraz nabycie przez Spółkę Centrum Badawczo Rozwojowego VITAMA.

Realizacji powyższych etapów procesu transformacji działalności Spółki, powinna skutkować usunięciem akcji Spółki z segment NewConnect Alert, a przez to przywróceniem notowań akcji Spółki w systemie notowań ciągłych.

Zarząd Spółki pragnie zapewnić, że dochowa wszelkich starań, aby akcje Spółki jak najwcześniej mogły być przedmiotem obrotu w systemie notowań ciągłych.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-01 17:00:07Cezary KilczewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk