• Odbierz prezent
MDA: Rejestracja zmian w statucie MEDAPP Spółka Akcyjna (2022-09-26 18:31)
fot. freepik.com
Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 września 2022 roku („Postanowienie”), zgodnie z którym sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki polegającą na zmianie § 8 ust. 1 oraz dodaniu § 8 ust. 1C wynikającą z uchwały nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022 - 2024 dla kluczowych współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu oraz uchwały nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
1.ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU
POPRZEDNIE BRZMIENIE:
§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.716.094,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;
3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;
4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000;
5) 46.255.000 (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 46.255.000;
6) 97.904.360 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 97.904.360;
7) 2.001.580 (dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.580.

NOWE BRZMIENIE:
§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.013.245,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 40 groszy) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;
3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;
4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000;
5) 48.255.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 48.255.000;
6) 98.875.874 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 98.875.874;
7) 2.001.580 (dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.580.
2. DODANIE PO § 8 ust. 1B § 8 ust. 1C
NOWE BRZMIENIE § 8 ust. 1C:
1c.
1)Określa się wartość nominalną trzeciego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).
3) Akcje serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały nr [15]/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2022 roku, w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022 - 2024 dla kluczowych współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu.

Jednocześnie sąd rejestrowy wpisał nową wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. 1.286.912,60 zł.
W załączeniu przekazuje się tekst jednolity statutu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-09-26 18:31:48Krzysztof MędralaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk