• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-05-04 17:10)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za1kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-01-01do2021-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2021-05-04
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Fundusz podstawowy:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Subfundusze:Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0
(nazwy subfunduszy)
PlikOpis

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartośćWartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat6 2031 356

Koszty funduszu netto14 0013 062

Przychody z lokat netto-7 798-1 706

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat66 66714 581

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat9 1211 995

Wynik z operacji67 99014 871

Zobowiązania106 84022 925

Aktywa2 186 062469 082

Aktywa netto2 079 222446 157SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2020 rok1 kwartał

2021 roku2020 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje129 478237 07010,84129 478204 0069,44129 478204 0069,44399 456302 64914,32

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe149 000154 7437,08149 000154 1757,13149 000154 1757,1332 00032 6541,54

Instrumenty pochodne020 4290,93031 7661,47031 7661,47034 6431,64

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością968 888999 27745,71896 923942 51343,59896 923942 51343,591 134 1951 297 85761,40

Jednostki uczestnictwa420 087420 35319,2365 00065 0003,0165 00065 0003,01000,00

Certyfikaty inwestycyjne56 55857 2942,6256 55856 6552,6256 55856 6552,62000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności98 70978 4503,5998 67274 8923,4698 67274 8923,4650 65527 6181,31

Weksle61 12963 1742,8989 84892 7254,2989 84892 7254,29132 819134 4836,36

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00POŁĄCZONY BILANS1kwartał4kwartał2020rok1kwartał

2021roku2 0 2 0roku2020roku

Aktywa2 186 0622 162 1972 162 1972 113 702

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty94 565474 472474 472167 735

Należności58 64665 99065 990116 013

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:123 923004 085

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 906 8691 621 7321 621 7321 825 819

dłużne papiery wartościowe154 743154 175154 17532 654

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa2 0593350

Zobowiązania106 840149 773149 773263 505

Zobowiązania własne subfunduszy106 840149 773149 773263 505

Zobowiązania proporcjonalne funduszu0000

Aktywa netto (I-II)2 079 2222 012 4242 012 4241 850 197

Kapitał funduszu683 591684 784684 784684 819

Kapitał wpłacony1 489 0171 489 0171 489 0171 489 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-805 426-804 233-804 233-804 198

Dochody zatrzymane1 191 2331 132 3641 132 3641 016 698

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-382 264-374 466-374 466-358 380

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 573 4971 506 8301 506 8301 375 078

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia204 398195 276195 276148 680

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)2 079 2222 012 4242 012 4241 850 197Narastająco rok bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do
Kwartał roku poprzedniego:
okres od
okres do
Narastająco rok poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przychody z lokat6 2036 20343 25343 253

Dywidendy i inne udziały w zyskach0031 20431 204

Przychody odsetkowe4 6434 6432 3212 321

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych2762769 7159 715

Pozostałe1 2841 2841313

Koszty funduszu14 00114 00115 08515 085

Wynagrodzenie dla towarzystwa9 9619 9616 4776 477

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza27271717

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu112112141141

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne21211818

Usługi w zakresie rachunkowości148148154154

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne1 1351 135157157

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe1 1821 1823 5713 571

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych87873 6643 664

Pozostałe1 3281 328886886

Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)14 00114 00115 08515 085

Przychody z lokat netto (I-IV)-7 798-7 79828 16828 168

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)75 78875 788-47 172-47 172

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:66 66766 667179 862179 862

z tytułu różnic kursowych001 0251 025

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:9 1219 121-227 034-227 034

z tytułu różnic kursowych17 89717 89733 69833 698

Wynik z operacji67 99067 990-19 004-19 004Narastająco rok bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do
Kwartał roku poprzedniego:
okres od
okres do
Narastająco rok poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego2 012 4242 012 4241 886 0651 886 065

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:67 99067 990143 258-19 004

przychody z lokat netto-7 798-7 79812 08228 168

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat66 66766 667311 613179 862

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat9 1219 121-180 437-227 034

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji67 99067 990143 258-19 004

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 193-1 193-16 899-16 864

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 193-1 193-16 899-16 864

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym66 79766 797126 359-35 868

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego2 079 2222 079 2222 012 4241 850 197

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 079 2222 079 2221 907 7821 850 197Narastająco rok bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do
Kwartał roku poprzedniego:
okres od
okres do
Narastająco rok poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do


POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-336 199-336 199157 465157 465

Wpływy3 3313 331354 684354 684

Z tytułu posiadanych lokat1 6381 63831 21731 217

Z tytułu zbycia składników lokat1 3851 385313 550313 550

Pozostałe3083089 9179 917
Wydatki339 530339 530197 219197 219

Z tytułu posiadanych lokat00164164

Z tytułu nabycia składników lokat321 723321 723164 478164 478

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5 1365 13623 26523 265

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza10102828

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7676123123

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości4040231231

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych12 48012 480130130

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe65658 8008 800
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-43 708-43 708-63 928-63 928

Wpływy00434434

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów00434434

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki43 70843 70864 36264 362

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów33133160 02460 024

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji40 80140 8011 0691 069

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki002 0292 029

Pozostałe2 5762 5761 2401 240
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-38-389 5489 548

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-379 907-379 90793 53793 537

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego474 472474 47274 19874 198

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)94 56594 565167 735167 735PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-04Ewa Ogryczak Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk