• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-04-01 04:15)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-31
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa2021-03-31
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:TRUE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.
(nazwa funduszu)


Niniejsze sprawozdanie dotyczy subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach

funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.

W poniżej załączonym pliku przekazujemy pozostale informacje dotyczące subfunduszu MCI.

EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. za okres od 01 stycznia 2020

r. do 31 grudnia 2020 r.PlikOpis

Pozostałe informacje EV 2020.pdfpozostałe informacje


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W załączeniu przekazujemy wprowadzenie do sprawozdania.


PlikOpis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdfWprowadzenie


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazujemy w załączeniu.


PlikOpis

List Prezesa 2020.pdfPismo Prezesa Zarządu TowarzystwaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Sprawozdanie z działalności subfunduszu przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

Sprawozdanie z działalności EV_2020.pdfSprawozdanie z działalności subfunduszuWYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat86 64319 303

Koszty funduszu netto59 29513 210

Przychody z lokat netto27 3486 093

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat425 47994 791

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-269 257-59 987

Wynik z operacji183 57040 897

Zobowiązania103 16122 354

Aktywa1 468 258318 163

Aktywa netto1 365 097295 808

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych3 251 5143 251 514

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny419,8390,97

Seria A 430,64 93,32
Seria A1 381,33 82,63
seria A2 0,00 0,00
Seria B 418,47 90,68
Seria B1 0,00 0,00
seria B2 0,00 0,00
Seria C 419,61 90,93
Seria C1 380,43 82,44
Seria D 418,47 90,68
seria D1 0,00 0,00
seria E1 383,00 82,99
Seria F1 397,58 86,15
seria G1 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00
Seria J 418,11 90,60
seria J1 0,00 0,00
seria K 416,41 90,23
Seria L 406,73 88,14
Seria M 418,57 90,70
Seria M1 0,00 0,00
seria N 381,96 82,77
Seria O 381,83 82,74
seria O1 0,00 0,00
Seria P 388,09 84,10
Seria P1 0,00 0,00
Seria R 383,90 83,19
Seria R1 420,69 91,16
seria S 377,91 81,89
seria S1 0,00 0,00
Seria T 361,91 78,42
seria U 378,14 81,94
Seria W 373,77 80,99
Seria Y 380,60 82,47
seria Y1 0,00 0,00
seria Z 375,35 81,34
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny56,4612,58

Seria A 57,91 12,90
Seria B 56,27 11,42
seria C 56,43 0,00
Seria D 56,27 12,54
seria J 56,22 0,00
seria K 56,00 0,00
Seria L 54,70 12,57
Seria M 56,29 11,40
seria N 51,36 12,54
Seria O 51,35 0,00
Seria P 52,19 11,47
Seria R 51,62 11,91
seria S 50,82 0,00
Seria T 48,67 0,00
seria U 50,85 12,53
Seria W 50,26 0,00
Seria Y 51,18 12,48
seria Z 50,47 12,19
Seria A1 51,28 12,54
Seria B1 0,00 0,00
Seria C1 51,16 11,44
seria D1 0,00 11,44
seria E1 51,50 0,00
Seria F1 53,46 11,63
seria G1 0,00 0,00
seria H1 0,00 11,50
seria J1 0,00 12,60
Seria M1 0,00 11,32
seria O1 0,00 0,00
Seria P1 0,00 10,84
Seria R1 56,57 11,33
seria S1 0,00 11,20
seria Y1 0,00 11,40
seria A2 0,00 0,00
seria B2 0,00 11,25


BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa1 468 2581 368 519

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty451 32973 357

Należności63 30230

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:953 6261 295 053

dłużne papiery wartościowe154 17532 076

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa179


Zobowiązania103 161170 093

Aktywa netto (I-II)1 365 0971 198 426

Kapitał funduszu310 797327 696

Kapitał wpłacony518 771518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-207 974-191 075

Dochody zatrzymane1 024 146571 319

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-123 351-150 699

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 147 497722 018

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia30 154299 411

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1 365 0971 198 426


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych3 251 5143 297 335

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83363,45


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych3 251 514


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny419,83Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 395 200 395 200
Seria B 124 200 124 200
Seria C 1 481 000 1 481 000
Seria D 107 600 107 600
Seria J 478 400 478 400
seria K 263 800 263 800
Seria L 29 467 29 467
Seria M 345 400 385 400
seria N 1 800 1 800
Seria O 2 000 2 000
Seria P 800 800
Seria R 2 500 4 500
seria S 2 400 2 400
Seria T 5 000 5 000
seria U 2 400 2 400
Seria W 800 800
Seria Y 1 100 1 200
seria Z 800 800
Seria A1 480 800
Seria B1 - 2 200
Seria C1 2 000 2 000
seria D1 - 1 200
seria E1 1 600 1 600
Seria F1 2 000 2 000
seria G1 - -
seria H1 - -
seria J1 - -
Seria M1 - -
seria O1 - -
Seria P1 - -
Seria R1 767 767
seria S1 - -
seria Y1 - -
seria A2 - -
seria B2 - 1Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 430,64 372,77
Seria B 418,47 362,24
Seria C 419,61 363,22
Seria D 418,47 362,24
Seria J 418,11 361,92
seria K 416,41 360,45
Seria L 406,73 352,08
Seria M 418,57 362,33
seria N 381,96 335,37
Seria O 381,83 335,26
Seria P 388,09 340,76
Seria R 383,90 360,11
seria S 377,91 355,03
Seria T 361,91 320,16
seria U 378,14 334,51
Seria W 373,77 330,65
Seria Y 380,60 336,67
seria Z 375,35 332,05
Seria A1 381,33 337,30
Seria B1 0,00 328,17
Seria C1 380,43 336,54
seria D1 0,00 341,04
seria E1 383,00 338,82
Seria F1 397,58 351,78
seria G1 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00
seria J1 0,00 0,00
Seria M1 0,00 0,00
seria O1 0,00 0,00
Seria P1 0,00 0,00
Seria R1 420,69 369,22
seria S1 0,00 0,00
seria Y1 0,00 0,00
seria A2 0,00 0,00
seria B2 0,00 365,35
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat86 6432 722

Dywidendy i inne udziały w zyskach63 0430

Przychody odsetkowe10 1862 665

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych8 0347

Pozostałe5 38050

z tyt. gwarancji5 3670


Koszty funduszu59 29538 449

Wynagrodzenie dla towarzystwa40 47129 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza4355

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu312259

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne02

Usługi w zakresie rachunkowości244240

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne13 52786

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe3 8736 137

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych00

Pozostałe8252 155

koszty zabezpieczenia kredytów3681 523


Koszty pokrywane przez towarzystwo00

Koszty funduszu netto (II-III)59 29538 449

Przychody z lokat netto (I-IV)27 348-35 727

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)156 222242 116

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:425 479204 307

z tytułu różnic kursowych-6 7732 710

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-269 25737 809

z tytułu różnic kursowych5 068-3 046

Wynik z operacji183 570206 389


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 56,4662,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny56,4662,59


Seria A 57,91 64,20
Seria B 56,27 62,38
seria C 56,43 62,55
Seria D 56,27 62,38
seria J 56,22 62,33
seria K 56,00 62,08
Seria L 54,70 60,63
Seria M 56,29 62,40
seria N 51,36 57,76
Seria O 51,35 57,74
Seria P 52,19 58,68
Seria R 51,62 62,02
seria S 50,82 61,14
Seria T 48,67 55,14
seria U 50,85 57,61
Seria W 50,26 56,94
Seria Y 51,18 57,98
seria Z 50,47 57,18
Seria A1 51,28 58,09
Seria B1 0,00 56,52
Seria C1 51,16 57,96
seria D1 0,00 58,73
seria E1 51,50 58,35
Seria F1 53,46 60,58
seria G1 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00
seria J1 0,00 0,00
Seria M1 0,00 0,00
seria O1 0,00 0,00
Seria P1 0,00 0,00
Seria R1 56,57 63,59
seria S1 0,00 0,00
seria Y1 0,00 0,00
seria A2 0,00 0,00
seria B2 0,00 62,92
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 198 4261 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:183 570206 389

przychody z lokat netto27 348-35 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat425 479204 307

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-269 25737 809

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji183 570206 389

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-16 899-30 414

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-16 899-30 414

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym166 671175 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1 365 0971 198 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 266 3481 084 971

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serieZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych45 821,0096 356,00

saldo zmian-45 821,00-96 356,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 828 606,003 828 606,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych577 092,00531 271,00

saldo zmian3 251 514,003 297 335,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych3 251 514,003 297 335,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na seriewartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego363,45301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego419,83363,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym15,5120,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym372,67303,49

data wyceny2020-03-312019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym419,83363,45

data wyceny2020-12-312019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym419,83363,45

data wyceny2020-12-312019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny419,83363,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,683,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,192,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,020,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,020,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej474 086166 875

Wpływy1 009 7771 296 589

Z tytułu posiadanych lokat40 112686

Z tytułu zbycia składników lokat966 1591 295 863

Pozostałe3 50640


Wydatki535 6911 129 714

Z tytułu posiadanych lokat00

Z tytułu nabycia składników lokat494 9841 104 608

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa30 01818 766

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza4552

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu334232

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości308142

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych58686

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe9 4165 828


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-96 114-106 166

Wpływy58 81879 793

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00

Z tytułu zaciągniętych kredytów58 81879 793

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Wydatki154 932185 959

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych16 90033 443

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów118 850147 940

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji16 8412 815

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki1 276112

Pozostałe1 0651 649


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych8 0226

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)377 97260 709

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego73 35712 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)451 32973 357

INFORMACJA DODATKOWA
Informację dodatkową przekazujemy w załączonym pliku.PlikOpis

Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego przekazujemy w załączeniu.PlikOpis

Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdań PV 2020.pdfOświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Oświadczenie Depozytariusza przekazujemy w załaczonym pliku.


PlikOpis

BNP-Oświadczenie roczne EV-sig.pdfOświadczenie DepozytariuszaOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazujemy w załączeniu.


PlikOpis

Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 2020.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezleżnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.


PlikOpis

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badaniaRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych


PlikOpis

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badaniaSTANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączonych plikach przekazujemy:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych funduszu,

sprawozdania Zarządu z działalności funduszu oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z

księgami i doskumentami oraz stanem faktycznym, oraz :

2. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.


PlikOpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdań finansowych.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych

Oświadczenie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotycząca funckjonownia Komitetu Audytu

SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje51 970112 3477,65143 82895 0776,95

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe149 000154 17510,5032 00032 0762,34

Instrumenty pochodne05 3390,3605 6530,41

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością462 198426 53129,05767 7111 110 22081,13

Jednostki uczestnictwa65 00065 0004,43000,00

Certyfikaty inwestycyjne56 55856 6553,86000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności40 84840 8542,781 9152 0190,15

Weksle89 84892 7256,3249 31950 0083,65

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy50 000Polska5000,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy50 000Polska5000,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy1 064 211Polska26 9485 7730,39

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy7 584 592 510Węgry24 922106 5747,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


149 000149 000154 17510,50

Obligacje


149 000149 000154 17510,50

MCI Management Sp. z o.o seria GNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMCI Management Sp. z o.o.Polska 2022-12-198,0000 (STALY)0,0032 00032 00034 4672,35

MCI Management Sp. z o.o seria HNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMCI Management Sp. z o.o.Polska 2023-06-238,0000 (STALY)0,0038 00038 00039 4012,68

MCI Capital S.A. Seria RNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMCI Capital S.A.Polska 2023-07-294,2700 (ZMIENNY)0,0079 00079 00080 3075,47

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
00,0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
105 3390,36

Opcja escrow Lifebrain AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyLifebrain AGAustriaAkcje Llifebrain AG105 3390,36UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o.MCI Venture Projects Sp. z o.o.WarszawaPolska71347 171226 71915,44

AAW X Sp. z o.o.AAW X Sp. z o.o.WarszawaPolska220141 8230,12

IAI Sp. z o.o.IAI Sp. z o.o.WarszawaPolska8 364115 000197 98413,49

OLH IV Sp. z o.o.OLH IV Sp. z o.o.WarszawaPolska74800,00

EV FINANCING Sp. Z O.O.EV FINANCING Sp. z o.o.WarszawaPolska100550,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


417 952,674965 00065 0004,43

QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU

QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY417 952,674965 00065 0004,43

Certyfikaty inwestycyjne


6 057 45656 55856 6553,86

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria NNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ
Typ: FIZ
1 045 3969 5509 2930,63

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria Z1Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ
Typ: FIZ
1 443 00014 09814 0980,96

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria KNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ
Typ: FIZ
3 569 06032 91033 2642,27


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka OLH IV Sp. z o.o.OLH IVPolska 2025-12-30pieniężne40 848140 84840 8542,78

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-08-2117 00018 1101,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11032021MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-09-117 5007 7880,53

weksel AAW EV 30.01.2021AAW X Sp. z o.o. 2021-03-3129 00030 1342,05

weksel MCIMANEV240221MCI Management Sp. z o.o. 2021-02-2417 00017 1961,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021)MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-04-013483580,03

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021)MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2021-04-0719 00019 1391,31

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-)00,00

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-)00,00

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-)226 72015,44

Udziały AAW X Sp. z o.o. (-)1 8230,12

Udziały OLH IV Sp. zo.o.00,00

Pożyczka OLH IV Sp. z o.o.40 8542,78

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021 (-)18 1101,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.110320217 7870,53

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021)3580,03

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) (-)19 1391,31

weksel AAW EV 30.01.2021 (-)30 1342,05

weksel MCIMANEV240221 (-)17 1961,17

MCI Management Sp. z o.o seria G (-)34 4672,35

MCI Management Sp. z o.o seria H (-)39 4012,68

MCI Capital S.A. Seria R (-)80 3075,47

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota 1.pdfNota 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe63 302

subskrypcja35 000

z tytułu gwarancji27 901

pozostałe401NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji38 995

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń25 556

Z tytułu rezerw38 447

wynagrodzenie stałe5 136

wynagrodzenie zmienne20 243

rezerwy na koszty transakcji sprzedaży ATM12 943

pozostałe rezerwy125

Pozostałe zobowiązania155NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

451 329

Alior Bank S.A. EUR4101 892

Alior Bank S.A.37 19537 195

BANK MILLENNIUM SA CZK879154

BANK MILLENNIUM SA4 8254 825

BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANKU SA255 001255 001

mBank S.A.00

NOBLE SECURITIES SA147 726147 726

BGŻ BNP Paribas SA EUR16

BGŻ BNP Paribas SA4 5304 530II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

217 505


CZK879154


EUR11 57253 402


163 949163 949
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

Nota 5.pdfNota nr 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja escrow Lifebrain AGDługaopcja escrowzarządzanie portfelem lokat5 3390,00
0,00NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta

Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa90 00090 000w tys.
00w tys.WIBOR1M+0,5%marży 2021-01-17przelew wierzytelności
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

OLH IV sp. z o.o. Warszawa, Plac Europejski 140 84840 848w tys.2,786% 2025-12-30NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.451 329


2. Należnościw tys.63 302


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.953 626


- dłużne papiery wartościowew tys.154 175


7. Pozostałe aktywaw tys.1


II. Zobowiązaniaw tys.103 161


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.449 277


2. Należnościw tys.62 901


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.846 694


- dłużne papiery wartościowew tys.154 175


7. Pozostałe aktywaw tys.1


II. Zobowiązaniaw tys.95 466


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. CZK154


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR1 898


2. Należnościw tys. EUR401


2. Należnościw tys. HUF0


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. EUR358


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. HUF106 574


II. Zobowiązaniaw tys. EUR510


II. Zobowiązaniaw tys. USD7 185


w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. CZK879


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR411


2. Należnościw tys. EUR87


2. Należnościw tys. HUF0


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. EUR78


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. HUF8 432 852


II. Zobowiązaniaw tys. EUR111


II. Zobowiązaniaw tys. USD1 912


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.451 329


2. Należnościw tys.63 302


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.953 626


- dłużne papiery wartościowew tys.154 175


7. Pozostałe aktywaw tys.1


II. Zobowiązaniaw tys.103 161
Razemw tys.1 468 258


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje100-634

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością05 694-6 8160

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle42800

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku425 479-269 257
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia19 775
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu20 696III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-01Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu


2021-04-01Ewa Ogryczak Członek Zarządu


2021-04-01Tomasz Danis Członek Zarządu


2021-04-01Maciej Kowalski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31Monika CzapskaDyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat sp. z o.o.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk