• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-04-01 03:05)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-30
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k 2021-03-31
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:TRUE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu)


Niniejsze sprawozdanie dotyczy subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.
W poniżej załączonym pliku przekazujemy pozostale informacje dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.PlikOpis

Pozostałe informacje TV_2020.pdfPozostałe informacje


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W zalączeniu plik z wprowadzeniem.


PlikOpis

Wprowadzenie.pdfWprowadzenie


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

List Prezesa 2020.pdfPismo Prezesa Zarządu TowarzystwaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Sprawozdanie z działalności subfunduszu przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

Sprawozdanie z działalności TV_2020.pdfSprawozdanie z działalności subfunduszuWYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat3 323740

Koszty funduszu netto18 5894 141

Przychody z lokat netto-15 266-3 401

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-113 866-25 368

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat88 82019 788

Wynik z operacji-40 312-8 981

Zobowiązania46 61210 101

Aktywa693 939150 372

Aktywa netto647 327140 272

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 996 7530

seria A626 188


seria B19 579


seria C151 915


seria D40 031


seria E45 618


seria H0


seria I0


seria J0


seria K0


seria L0


seria M0


seria N0


seria O41 786


seria P85 711


seria R22 980


seria S24 983


seria T22 870


seria U24 567


seria W9 923


seria Y40 814


seria Z10 410


seria A10


seria B114 494


seria C12 368


seria D127 613


seria E10


seria F188 824


seria G180 333


seria H151 886


seria I160 429


seria J1119 374


seria K156 076


seria L127 713


seria M112 622


seria N182 538


seria O181 052


seria P177 978


seria R126 045


seria S157 405


seria T1142 060


seria U127 893


seria W160 425


seria Y131 514


seria Z181 949


seria A241 529


seria B226 089


seria C28 383


seria D22 947


seria E26 056


seria F2700


Seria H22 056


Seria I2842


Seria J2747


Seria Ł2191 357


Seria M2191 357


Seria S2146 724


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny216,0146,81

seria A194,0642,05

seria B193,9342,02

seria C193,9142,02

seria D193,8642,01

seria E192,1541,64

seria H0,000,00

seria I0,000,00

seria J0,000,00

seria K0,000,00

seria L0,000,00

seria M0,000,00

seria N0,000,00

seria O209,6845,44

seria P220,6247,81

seria R217,8747,21

seria S217,9547,23

seria T209,7445,45

seria U211,2345,77

seria W208,8345,25

seria Y206,9244,84

seria Z212,0545,95

seria A10,000,00

seria B1211,8145,90

seria C1214,0946,39

seria D1214,8446,55

seria E10,000,00

seria F1218,7247,40

seria G1217,3947,11

seria H1219,8847,65

seria I1221,3947,97

seria J1221,5948,02

seria K1223,1348,35

seria L1222,9648,31

seria M1222,5648,23

seria N1222,9248,31

seria O1222,9648,31

seria P1222,1848,15

seria R1219,9647,66

seria S1224,8748,73

seria T1224,8548,72

seria U1222,1148,13

seria W1225,2948,82

seria Y1224,8648,73

seria Z1225,2148,80

seria A2224,8148,72

seria B2227,5449,31

seria C2226,3549,05

seria D2225,4548,85

seria E2240,4652,11

seria F2234,6450,85

Seria H2233,9750,70

Seria I2240,3652,08

Seria J2240,7152,16

Seria Ł2236,8751,33

Seria M2236,8751,33

Seria S2240,9452,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-13,45-3,00

seria A-15,13-3,37

seria B-15,12-3,37

seria C-15,12-3,37

seria D-15,11-3,37

seria E-14,98-3,34

seria H0,000,00

seria I0,000,00

seria J0,000,00

seria K0,000,00

seria L0,000,00

seria M0,000,00

seria N0,000,00

seria O-11,62-2,59

seria P-12,23-2,72

seria R-12,07-2,69

seria S-12,08-2,69

seria T-11,90-2,65

seria U-11,99-2,67

seria W-11,85-2,64

seria Y-11,74-2,62

seria Z-12,03-2,68

seria A10,000,00

seria B1-12,02-2,68

seria C1-12,15-2,71

seria D1-12,19-2,72

seria E10,000,00

seria F1-12,41-2,76

seria G1-12,34-2,75

seria H1-12,47-2,78

seria I1-12,56-2,80

seria J1-12,57-2,80

seria K1-12,66-2,82

seria L1-12,66-2,82

seria M1-12,63-2,81

seria N1-12,65-2,82

seria O1-12,65-2,82

seria P1-12,61-2,81

seria R1-12,48-2,78

seria S1-12,76-2,84

seria T1-12,76-2,84

seria U1-12,60-2,81

seria W1-12,78-2,85

seria Y1-12,76-2,84

seria Z1-12,78-2,85

seria A2-12,75-2,84

seria B2-12,91-2,88

seria C2-12,84-2,86

seria D2-12,79-2,85

seria E2-13,64-3,04

seria F2-13,31-2,97

Seria H2-13,27-2,96

Seria I2-13,64-3,04

Seria J2-13,65-3,04

Seria Ł2-13,44-2,99

Seria M2-13,44-2,99

Seria S2-13,67-3,05BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa693 939868 634

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23 143841

Należności2 688114 190

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:02 055

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:668 106751 520

dłużne papiery wartościowe00

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa228


Zobowiązania46 612180 995

Aktywa netto (I-II)647 327687 639

Kapitał funduszu373 987373 987

Kapitał wpłacony970 246970 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-596 259-596 259

Dochody zatrzymane108 218237 350

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-251 115-235 849

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat359 333473 199

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia165 12276 302

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)647 327687 639


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 996 7532 996 753

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,01229,46


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 996 753


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny216,01Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

seria A 626 188 626 188
seria B 19 579 19 579
seria C 151 915 151 915
seria D 40 031 40 031
seria E 45 618 45 618
seria H 0 0
seria I 0 0
seria J 0 0
seria K 0 0
seria L 0 0
seria M 0 0
seria N 0 0
seria O 41 786 41 786
seria P 85 711 85 711
seria R 22 980 22 980
seria S 24 983 24 983
seria T 22 870 22 870
seria U 24 567 24 567
seria W 9 923 9 923
seria Y 40 814 40 814
seria Z 10 410 10 410
seria A1 0 0
seria B1 14 494 14 494
seria C1 2 368 2 368
seria D1 27 613 27 613
seria E1 0 0
seria F1 88 824 88 824
seria G1 80 333 80 333
seria H1 51 886 51 886
seria I1 60 429 60 429
seria J1 119 374 119 374
seria K1 56 076 56 076
seria L1 27 713 27 713
seria M1 12 622 12 622
seria N1 82 538 82 538
seria O1 81 052 81 052
seria P1 77 978 77 978
seria R1 26 045 26 045
seria S1 57 405 57 405
seria T1 142 060 142 060
seria U1 27 893 27 893
seria W1 60 425 60 425
seria Y1 31 514 31 514
seria Z1 81 949 81 949
seria A2 41 529 41 529
seria B2 26 089 26 089
seria C2 8 383 8 383
seria D2 2 947 2 947
seria E2 6 056 6 056
seria F2 700 700
Seria H2 2 056 2 056
Seria I2 842 842
Seria J2 747 747
Seria Ł2 191 357 191 357
Seria M2 191 357 191 357
Seria S2 146 724 146 724Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

seria A 194,06 209,19
seria B 193,93 209,05
seria C 193,91 209,03
seria D 193,86 208,97
seria E 192,15 207,13
seria H 0,00 0,00
seria I 0,00 0,00
seria J 0,00 0,00
seria K 0,00 0,00
seria L 0,00 0,00
seria M 0,00 0,00
seria N 0,00 0,00
seria O 209,68 221,30
seria P 220,62 232,85
seria R 217,87 229,94
seria S 217,95 230,03
seria T 209,74 221,64
seria U 211,23 223,22
seria W 208,83 220,68
seria Y 206,92 218,66
seria Z 212,05 224,08
seria A1 0,00 0,00
seria B1 211,81 223,83
seria C1 214,09 226,24
seria D1 214,84 227,03
seria E1 0,00 0,00
seria F1 218,72 231,13
seria G1 217,39 229,73
seria H1 219,88 232,35
seria I1 221,39 233,95
seria J1 221,59 234,16
seria K1 223,13 235,79
seria L1 222,96 235,62
seria M1 222,56 235,19
seria N1 222,92 235,57
seria O1 222,96 235,61
seria P1 222,18 234,79
seria R1 219,96 232,44
seria S1 224,87 237,63
seria T1 224,85 237,61
seria U1 222,11 234,71
seria W1 225,29 238,07
seria Y1 224,86 237,62
seria Z1 225,21 237,99
seria A2 224,81 237,56
seria B2 227,54 240,45
seria C2 226,35 239,19
seria D2 225,45 238,24
seria E2 240,46 254,10
seria F2 234,64 247,95
Seria H2 233,97 247,24
Seria I2 240,36 254,00
Seria J2 240,71 254,36
Seria Ł2 236,87 250,31
Seria M2 236,87 250,31
Seria S2 240,94 254,61
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat3 3232 778

Dywidendy i inne udziały w zyskach00

Przychody odsetkowe3 2042 328

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych0448

Pozostałe1192


Koszty funduszu18 58923 287

Wynagrodzenie dla towarzystwa8 57614 350

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza5359

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu173184

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne7716

Usługi w zakresie rachunkowości237249

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne819504

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe4 2066 557

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych2 9570

Pozostałe1 4911 368

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzenia dla Helix Ventures Partners FIZ5950

koszty zabezpieczenia kredytów5601 006

Koszty pokrywane przez towarzystwo00

Koszty funduszu netto (II-III)18 58923 287

Przychody z lokat netto (I-IV)-15 266-20 509

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-25 046-61 295

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-113 86614 933

z tytułu różnic kursowych-22 8110

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:88 820-76 228

z tytułu różnic kursowych38 334-1 437

Wynik z operacji-40 312-81 804


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,45-27,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-13,45-27,30


seria A -15,13 -24,89
seria B -15,12 -24,87
seria C -15,12 -24,87
seria D -15,11 -24,86
seria E -14,98 -24,64
seria H 0,00 0,00
seria I 0,00 0,00
seria J 0,00 0,00
seria K 0,00 0,00
seria L 0,00 0,00
seria M 0,00 0,00
seria N 0,00 0,00
seria O -11,62 -26,33
seria P -12,23 -27,70
seria R -12,07 -27,35
seria S -12,08 -27,37
seria T -11,90 -26,37
seria U -11,99 -26,55
seria W -11,85 -26,25
seria Y -11,74 -26,01
seria Z -12,03 -26,66
seria A1 0,00 0,00
seria B1 -12,02 -26,63
seria C1 -12,15 -26,91
seria D1 -12,19 -27,01
seria E1 0,00 0,00
seria F1 -12,41 -27,50
seria G1 -12,34 -27,33
seria H1 -12,47 -27,64
seria I1 -12,56 -27,83
seria J1 -12,57 -27,86
seria K1 -12,66 -28,05
seria L1 -12,66 -28,03
seria M1 -12,63 -27,98
seria N1 -12,65 -28,02
seria O1 -12,65 -28,03
seria P1 -12,61 -27,93
seria R1 -12,48 -27,65
seria S1 -12,76 -28,27
seria T1 -12,76 -28,27
seria U1 -12,60 -27,92
seria W1 -12,78 -28,32
seria Y1 -12,76 -28,27
seria Z1 -12,78 -28,31
seria A2 -12,75 -28,26
seria B2 -12,91 -28,60
seria C2 -12,84 -28,45
seria D2 -12,79 -28,34
seria E2 -13,64 -30,23
seria F2 -13,31 -29,50
Seria H2 -13,27 -29,41
Seria I2 -13,64 -30,22
Seria J2 -13,65 -30,26
Seria Ł2 -13,44 -29,78
Seria M2 -13,44 -29,78
Seria S2 -13,67 -30,29
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego687 639817 522

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-40 312-81 804

przychody z lokat netto-15 266-20 509

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-113 86614 933

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat88 820-76 228

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-40 312-81 804

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0-48 079

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)040 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-88 079

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-40 312-129 883

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego647 327687 639

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym641 434729 543

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serieZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00146 724,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00391 559,00

saldo zmian0,00-244 835,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych5 877 868,005 877 868,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 881 115,002 881 115,00

saldo zmian2 996 753,002 996 753,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 996 753,002 996 753,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na seriewartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego229,46252,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego216,01229,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-5,86-9,02

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym213,04229,46

data wyceny2020-03-312019-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym216,01246,82

data wyceny2020-12-312019-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym216,01229,46

data wyceny2020-12-312019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny216,01229,46

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,863,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,321,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,030,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,040,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej161 375-15 641

Wpływy188 305107 041

Z tytułu posiadanych lokat513141

Z tytułu zbycia składników lokat187 573104 551

Pozostałe2192 349


Wydatki26 930122 682

Z tytułu posiadanych lokat41626

Z tytułu nabycia składników lokat13 048109 191

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa11 94212 436

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza5356

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu177174

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości304157

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych825494

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe165148


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-139 0735 774

Wpływy10 792194 516

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych040 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów10 792154 514

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe02


Wydatki149 865188 742

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych088 077

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów129 99294 958

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji18 6813 004

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki4201 749

Pozostałe772954

z tytułu poręczenia kredytów772748

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-416-26

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)22 302-9 867

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego84110 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)23 143841

INFORMACJA DODATKOWA
W zalączeniu plik z informacją dodatkową.PlikOpis

TECH_informacja dodatkowa.pdfinformacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego przekazujemy w załączonym pliku.PlikOpis

Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdań PV 2020.pdfOświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Oświadczenie Depozytariusza przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

BNP-Oświadczenie roczne TV-sig.pdfOświadczenie DepozytariuszaOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 2020.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezaleźnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.


PlikOpis

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badaniaRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezaleźnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.


PlikOpis

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badnia.STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączonych plikach przekazujemy:
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych funduszu, sprawozdania Zarządu z działalności funduszu oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z księgami i doskumentami oraz stanem faktycznym, oraz :
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.


PlikOpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdań finansowych.pdfSprawozdanie Rady nadzorczej- ocena sprawozdań finansowych funduszu

Oświadczenie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje77 50891 65913,21248 080167 10019,24

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00

Instrumenty pochodne026 4273,81031 7143,65

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością434 725515 98274,36447 238528 97660,90

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności57 82434 0384,9151 30025 7852,97

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Auctionata AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy194 868Niemcy45 83300,00

Wearco S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy3 666 355Polska31 67591 65913,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
00,0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
14026 4273,81

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBlacksquare Investments Limited (KUPIVIP)CyprUdziały Blacksquare Investments Limited105 5040,79

Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyWearco S.A.PolskaAkcje Wearco S.A.1000,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySHLD Limited (Travelata.ru)CyprUdziały SHLD Limited101 1580,17

Opcja preferred return Oktogo Holding LimitedNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyOktogo Holding LimitedCyprUdziały Oktogo Holding Limited1000,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding LimitedNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyOktogo Holding LimitedCyprUdziały Oktogo Holding Limited1000,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbHNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAsgoodasnew Electronics GmbhNiemcyUdziały Asgoosasnew electronic1000,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGameDesire Group Sp z o.o.PolskaUdziały GameDesire Group Sp o.o.108 7881,27

Opcja preferred return Auctionata AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAuctionata AGNiemcyUdziały Auctionata AG1000,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGT Gettaxi Limited (Grupa Gett)CyprUdziały GT Gettaxi Limited1000,00

Opcja preferred return Azimo LimitedNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAzimo LTDWielka BrytaniaUdziały Azimo LTD seria B1000,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAuctionata AGNiemcyAkcje Auctionata AG1000,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbhNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAsgoodasnew Electronics GmbhNiemcyUdziały Asgoosasnew electronic1000,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDooboo Holding Limited (Grupa Gett)CyprUdziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)109 5991,38

Opcja escrow Geewa A.S.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGeewa A.S.CzechyAkcje Geewa A.S.101 3780,20UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o.Belysio Sp. z o.o.WrocławPolska6521 10000,00

Biznes.net Sp. z o.o.Biznes.net Sp. z o.o.WarszawaPolska13 68764000,00

Blacksquare Investments Limited (KupiVip)Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP)LimasosolCypr190 97496 6264 8660,71

Oktogo Holding LimitedOktogo Holding LimitedLimassolCypr1 428 57210 46900,00

GameDesire Group Sp o.o.GameDesire Group Sp z o.o.KrakówPolska94625 15516 2132,34

Asgoosasnew Electronic GmbhAsgoodasnew Electronics GmbhFrankfurtNiemcy86 02717 53229 1584,20

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)LimassolCypr10 967 31771 97400,00

Azimo LTD seria BAzimo LTDLondynWielka Brytania7 353 36127 69945 8726,61

MarketFinanceMarketFinanceLondynWielka Brytania2 906 97732 23232 3544,66

AAW X Sp. z o.o.AAW X Sp. z o.o.WarszawaPolska280172 3200,33

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)LimassolCypr5 293 83454 11755 1397,95

Morele Group Sp. z o.o.Morele Group Sp. z o.o.KrakówPolska4 476 56167 022308 38144,44

SHLD Limited (Travelata.ru)SHLD Limited (Travelata.ru)Paphos, Republika CypryjskaCypr30 120 59930 12121 6633,12

TPMC Sp. z o.o.TPMC Sp. z o.o.PoznańPolska100880,00

MNV I Sp. z o.o.MNV I Sp. z o.o.PoznańPolska100880,00

TV 1 Holding Sp. z o.o.TV 1 Holding Sp. z o.o.WarszawaPolska100500,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o.Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31pieniężne011000,00

Pożyczka Oktogo Holding LimitedOktogo Holding LimitedCypr 2017-12-02pieniężne2 57849 61600,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transzaAuctionata AGNiemcy 2016-12-31pieniężne4 002617 59400,00

Pożyczka Dooboo Holding LimitedDooboo Holding LimitedCypr 2023-12-01pieniężne4 671117 98621 3183,07

Pożyczka SHLD LimitedSHLD Limited (Travelata.ru)Cypr 2024-05-08pieniężne45611 9171 8740,27

Pożyczka SHLD Limited-II trSHLD Limited (Travelata.ru)Cypr 2024-06-26pieniężne20818278420,12

Pożyczka SHLD Limited-III trSHLD Limited (Travelata.ru)Cypr 2024-09-17pieniężne27611 0411 0810,16

Pożyczka Dooboo Holding LimitedDooboo Holding LimitedCypr 2023-12-01pieniężne2 00017 7027 7531,12

Pożyczka SHLD Limited-IV trSHLD Limited (Travelata.ru)Cypr 2024-12-15pieniężne30911 1311 1700,17

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o.2 3200,34

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

W zalączeniu plik z notą nr 1.


PlikOpis

TECH_nota 1.pdfnota 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe2 688

z tyt. subskrypcji2 567NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji40 878

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw5 092

z tytułu wynagrodzenia stałego4 975

Pozostałe zobowiązania642NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

23 143

Alior Bank S.A. EUR72332

Alior Bank S.A.195195

BANK MILLENNIUM SA4 9344 934

BGŻ BNP Paribas SA EUR1358

BGŻ BNP Paribas SA1 5001 500

TRIGON DM16 12416 124II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

2 947


USD5352 078


EUR27123


30 60630 606
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA
W zalączeniu plik z notą nr 5.


PlikOpis

TECH_nota 5.pdfnota 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP)Długapreferred returnzarządzanie portfelem lokat5 5040,00
0,00Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com)Długapreferred returnzarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru)Długapreferred returnzarządzanie portfelem lokat1 1580,00
0,00Opcja preferred return Oktogo Holding LimitedDługapreferred returnzarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding LimitedDługaopcja konwersjizarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbHDługapreferred returnzarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o.Długapreferred returnzarządzanie portfelem lokat8 7880,00
0,00Opcja preferred return Auctionata AGDługapreferred returnzarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)Długapreferred returnzarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja preferred return Azimo LimitedDługapreferred returnzarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja konwersji pożyczki Auctionata AGDługaopcja konwersjizarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbhDługaopcja konwersjizarządzanie portfelem lokat00,00
0,00Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)Długapreferred returnzarządzanie portfelem lokat9 5990,00
0,00Opcja escrow Geewa A.S.DługaOpcja escrowzarządzanie portfelem lokat1 3780,00
0,00NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta

Bank Millennium S.A.ul. S. Żaryna 2A, 02-593 War-szawa90 00090 000w tys.9,96115 407115 407w tys.WIBOR 1M+0,50% marży 2021-01-17przelew wierzytelności
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

Auctionata AGNiemcy10 8612 502w tys. EUR0,00stałe - 7% 2017-01-01niezabezpieczona

Auctionata AGNiemcy6 7331 500w tys. EUR0,00stałe - 2% 2016-12-31niezabezpieczona

Dooboo Holding Limited (Gru-pa Gett)Cypr17 9864 671w tys. USD1,82stałe – 10% 2023-12-01niezabezpieczona


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.23 143


2. Należnościw tys.2 688


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.668 106


7. Pozostałe aktywaw tys.2


II. Zobowiązaniaw tys.46 612


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.22 753


2. Należnościw tys.121


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.445 016


7. Pozostałe aktywaw tys.3


II. Zobowiązaniaw tys.46 602


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. CZK0


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR390


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD0


2. Należnościw tys. EUR2 567


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. EUR34 024


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. GBP78 226


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. USD110 840


7. Pozostałe aktywaw tys. EUR-1


II. Zobowiązaniaw tys. EUR10


w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. CZK0


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR85


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD0


2. Należnościw tys. EUR556


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. EUR6 614


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. GBP13 997


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. USD25 807


7. Pozostałe aktywaw tys. EUR0


II. Zobowiązaniaw tys. EUR0


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.23 143


2. Należnościw tys.2 688


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.668 106


7. Pozostałe aktywaw tys.2


II. Zobowiązaniaw tys.46 612
Razemw tys.647 327


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje028 121-22 8940

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością09 42500

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności8378800

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-91 61910 848
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-22 33378 514
Nieruchomości00
Pozostałe86-542
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia8 576
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-01Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu


2021-04-01Ewa Ogryczak Członek Zarządu


2021-04-01Tomasz DanisCzłonek Zarządu


2021-04-01Maciej KowalskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Monika CzapskaDyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk