• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-04-01 02:09)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210401_020904_1700779007_List_Towarzystwa_PV_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_Pozostale_informacje_PV_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_MCI.TECHVENTURES_1.0._MCI.PRIVATEVENTURES_FIZ_Spr_roczne_2020_NIP1010002745.xml.XAdES
20210401_020904_1700779007_MCI.EUROVENTURES_1.0._MCI.PRIVATEVENTURES_FIZ_Spr_roczne_2020_NIP1010002745.xml.XAdES
20210401_020904_1700779007_Wprowadzenie.pdf
20210401_020904_1700779007_List_Prezesa_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_PV_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_EV_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TV_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_Oswiadczenie_zarzadu_dotyczace_sprawozdan_PV_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_BNP-Oswiadczenie_roczne_PV-sig.pdf
20210401_020904_1700779007_BNP-Oswiadczenie_roczne_TV-sig.pdf
20210401_020904_1700779007_BNP-Oswiadczenie_roczne_EV-sig.pdf
20210401_020904_1700779007_Oswiadczenie_zarzadu_dotyczace_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.pdf
20210401_020904_1700779007_20YE_MCI_Funds_PV_Sprawozdanie_z_badania.pdf
20210401_020904_1700779007_20YE_MCI_Funds_EV_Sprawozdanie_z_badania.pdf
20210401_020904_1700779007_20YE_MCI_Funds_TV_Sprawozdanie_z_badania.pdf
20210401_020904_1700779007_20YE_MCI_Funds_PV_Sprawozdanie_z_badania.pdf
20210401_020904_1700779007_20YE_MCI_Funds_EV_Sprawozdanie_z_badania.pdf
20210401_020904_1700779007_20YE_MCI_Funds_TV_Sprawozdanie_z_badania.pdf
20210401_020904_1700779007_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdan_finansowych.pdf
20210401_020904_1700779007_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_Towarzystwo_Funduszy_Inwestycyjnych_Spolka_Akcyjna_dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdf
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny P-FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-30
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa2021-03-31
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEPołączony rachunek wyniku z operacji
TRUEPołączone zestawienie lokatTRUEPołączone zestawienie zmian w aktywach nettoFALSEInformacja dodatkowa
TRUEPołączony bilansTRUEPołączony rachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Fundusz podstawowy:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Subfundusze:Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0
(nazwy subfunduszy)


W załączonych poniżej plikach przekazujemy:

1) List Towarzystwa do Uczestników Funduszu,

2) Pozostałe informacje dotyczące funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

3) Sprawozdania finansowe jednostkowe dla subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.EuroVentures 1.0. oraz MCI.TechVentures 1.0.),
PlikOpis

List Towarzystwa PV 2020.pdfList Towarzystwa do Uczestników

Pozostałe informacje PV 2020.pdfPozostałe informacje dotyczące Funduszu

MCI.TECHVENTURES_1.0._MCI.PRIVATEVENTURES_FIZ_Spr_roczne_2020_NIP1010002745.xml.XAdESSprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

MCI.EUROVENTURES_1.0._MCI.PRIVATEVENTURES_FIZ_Spr_roczne_2020_NIP1010002745.xml.XAdESSprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.


WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W załączeniu plik z Wprowadzeniem do połączonego sprawozdania finansowego.


PlikOpis

Wprowadzenie.pdfWprowadzenie


KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

List Prezesa 2020.pdfPismo Prezesa Zarządu TowarzystwaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Sprawozdanie z działalności Funduszu oraz subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu przekazujemy w załączonych plikach.


PlikOpis

Sprawozdanie z Działalności PV_2020.pdfSprawozdanie z działalności Funduszu

Sprawozdanie z działalności EV_2020.pdfSprawozdanie z działalności subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Sprawozdanie z działalności TV_2020.pdfSprawozdanie z działaności subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.WYBRANE DANE FINANSOWEWartośćWartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat89 96720 043

Koszty funduszu netto77 88417 351

Przychody z lokat netto12 0832 692

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat311 61269 423

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-180 437-40 199

Wynik z operacji143 25831 916

Zobowiązania149 77332 455

Aktywa2 162 198468 535

Aktywa netto2 012 424436 080

SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje129 478204 0069,44391 908262 17711,72

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe149 000154 1757,1332 00032 0761,43

Instrumenty pochodne031 7661,47037 3671,67

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością896 923942 51343,591 214 9491 639 19673,27

Jednostki uczestnictwa65 00065 0003,01000,00

Certyfikaty inwestycyjne56 55856 6552,62000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności98 67274 8923,4653 21527 8041,24

Weksle89 84892 7254,2949 31950 0082,24

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00POŁĄCZONY BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa2 162 1972 237 153

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty474 47274 198

Należności65 990114 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:02 055

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 621 7322 046 573

dłużne papiery wartościowe154 17532 076

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa3107

Zobowiązania149 773351 088

Zobowiązania własne subfunduszy149 773351 088

Zobowiązania proporcjonalne funduszu00

Aktywa netto (I-II)2 012 4241 886 065

Kapitał funduszu684 784701 683

Kapitał wpłacony1 489 0171 489 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-804 233-787 334

Dochody zatrzymane1 132 364808 669

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-374 466-386 548

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 506 8301 195 217

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia195 276375 713

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)2 012 4241 886 065


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat87 0095 500

Dywidendy i inne udziały w zyskach63 0430

Przychody odsetkowe13 3904 993

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych5 077455

Pozostałe5 49952

Koszty funduszu74 92761 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa49 04743 865

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza96114

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu485443

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne7718

Usługi w zakresie rachunkowości481489

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne14 346590

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe8 07912 694

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych00

Pozostałe2 3163 523

koszty zabezpieczenia kredytów9282 529

Koszty pokrywane przez towarzystwo9282 529

Koszty funduszu netto (II-III)00

Przychody z lokat netto (I-IV)74 92761 736

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)12 082-56 236

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:131 176180 821

z tytułu różnic kursowych311 613219 240

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-29 5842 710

z tytułu różnic kursowych-180 437-38 419

Wynik z operacji43 402-4 483


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 886 0651 839 973

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:143 258124 585

przychody z lokat netto12 082-56 236

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat311 613219 240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-180 437-38 419

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji143 258124 585

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-16 899-74 493

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)040 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-16 899-118 493

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym126 35946 092

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego2 012 4241 886 065

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 907 7821 818 316


POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej635 461151 234

Wpływy1 198 0821 403 630

Z tytułu posiadanych lokat40 625827

Z tytułu zbycia składników lokat1 153 7321 400 414

depozyty0981 931

Pozostałe3 7252 389


Wydatki562 6211 252 396

Z tytułu posiadanych lokat41626

Z tytułu nabycia składników lokat508 0321 213 799

depozyty0981 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa41 96031 202

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza98108

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu511406

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości612299

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych1 411580

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe9 5815 976


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-235 187-100 392

Wpływy69 610274 309

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych040 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów69 610234 307

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe02


Wydatki304 797374 701

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych16 900121 520

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów248 842242 898

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji35 5225 819

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki1 6961 861

Pozostałe1 8372 603


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych7 606-20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)400 27450 842

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego74 19823 356

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)474 47274 198

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego przekazujemy w załączonym pliku.PlikOpis

Oświadczenie zarządu dotyczące sprawozdań PV 2020.pdfOświadczenie o poprawności połączonego sprawozdnia finansowego


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Oświadczenia Depozytariusza przekazujemy w załączonych plikach.


PlikOpis

BNP-Oświadczenie roczne PV-sig.pdfOświadczenie Depozytariusza - MCI.PrivateVentures FIZ.

BNP-Oświadczenie roczne TV-sig.pdfOświadczenie Depozytariusza - MCI.TechVentures 1.0.

BNP-Oświadczenie roczne EV-sig.pdfOświadczenie Depozytariusza - MCI.EuroVentures 1.0.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazujemy w załączonym pliku.


PlikOpis

Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej 2020.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych dla Funduszu oraz subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu.


PlikOpis

20YE MCI Funds PV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.PrivateVentures FIZ.

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.EuroVentures 1.0.

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.TechVentures 1.0.RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych dla Funduszu oraz subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu.


PlikOpis

20YE MCI Funds PV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MCI.PrivateVentures FIZ.

20YE MCI Funds EV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MCI.EuroVentures FIZ.

20YE MCI Funds TV Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania MCI.TechVentures FIZ.STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączonych plikach przekazujemy:

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych funduszu,

sprawozdania Zarządu z działalności funduszu oraz zgodności przedmiotowych sprawozdań z

księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz:

2) Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitety Audytu Rady Nadzorczej.


PlikOpis

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdań finansowych.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu

Oświadczenie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-01Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu


2021-04-01Ewa Ogryczak Członek Zarządu


2021-04-01Tomasz DanisCzłonek Zarządu


2021-04-01Maciej KowalskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Monika CzapskaDyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk