• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-02-15 18:29)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

za4kwartał2020rokuobejmujący okresod2020-10-01do2020-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2021-02-15
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Fundusz podstawowy:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Subfundusze:Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0
(nazwy subfunduszy)
PlikOpis

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartośćWartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat89 96720 044

Koszty funduszu netto77 88417 352

Przychody z lokat netto12 0832 692

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat311 61369 423

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-180 437-40 199

Wynik z operacji143 25931 916

Zobowiązania149 77332 455

Aktywa2 162 198468 536

Aktywa netto2 012 425436 081SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2019 rok3 kwartał

2020 roku2020 roku2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje129 478204 0069,44161 683267 39712,73391 908262 17711,72389 016281 62113,38

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe149 000154 1757,130151 9977,2432 00032 0761,43000,00

Instrumenty pochodne031 7661,47048 3232,30037 3671,67030 4501,45

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością896 923942 51343,591 134 1891 276 65760,791 214 9491 639 19673,271 260 8841 655 43578,65

Jednostki uczestnictwa65 00065 0003,01000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne56 55856 6552,6242 46041 9892,00000,005 7446 6580,32

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności98 67274 8923,4652 94129 6311,4153 21527 8041,2464 07439 3851,87

Weksle89 84892 7254,29122 272124 4445,9349 31950 0082,2467 20067 9083,23

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00POŁĄCZONY BILANS4kwartał3kwartał2019rok3kwartał

2020roku2 0 2 0roku2019roku

Aktywa2 162 1982 100 1692 237 1532 104 934

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty509 472131 74574 19822 950

Należności30 99027 982114 220221

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:01 1442 0552 743

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 621 7321 939 2942 046 5732 078 714

dłużne papiery wartościowe154 175151 99732 0760

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa44107306

Zobowiązania149 773212 918351 088281 660

Zobowiązania własne subfunduszy149 773212 918351 088281 660

Zobowiązania proporcjonalne funduszu0000

Aktywa netto (I-II)2 012 4251 887 2511 886 0651 823 274

Kapitał funduszu684 784684 784701 683705 118

Kapitał wpłacony1 489 0171 489 0171 489 0171 489 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-804 233-804 233-787 334-783 899

Dochody zatrzymane1 132 364862 496808 669825 504

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-374 465-333 965-386 548-368 890

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 506 8291 196 4611 195 2171 194 394

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia195 277339 971375 713292 652

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)2 012 4251 887 2511 886 0651 823 274Narastająco rok bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do
Kwartał roku poprzedniego:
okres od
okres do
Narastająco rok poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-0142019-10-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Przychody z lokat5 53589 9672 9975 500

Dywidendy i inne udziały w zyskach063 04300

Przychody odsetkowe4 31613 3911 5714 993

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych08 0341 387455

Pozostałe1 2195 4993952

Koszty funduszu46 03577 88420 65561 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa30 35349 04716 24243 865

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza229628114

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu109485112443

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne3177818

Usługi w zakresie rachunkowości8748197489

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne13 17214 042134590

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe1 0078 0793 37913 661

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych1782 95700

Pozostałe1 0762 6206552 556

Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)46 03577 88420 65561 736

Przychody z lokat netto (I-IV)-40 50012 083-17 658-56 236

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)165 674131 17683 884180 821

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:310 368311 613823219 240

z tytułu różnic kursowych-6 917-29 58492 710

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-144 694-180 43783 061-38 419

z tytułu różnic kursowych8 25443 402-22 927-4 483

Wynik z operacji125 174143 25966 226124 585Narastająco rok bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do
Kwartał roku poprzedniego:
okres od
okres do
Narastająco rok poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-0142019-01-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 887 2511 886 0651 823 2741 839 973

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:125 174143 25966 226124 585

przychody z lokat netto-40 50012 083-17 658-56 236

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat310 368311 613823219 240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-144 694-180 43783 061-38 419

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji125 174143 25966 226124 585

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0-16 899-3 435-78 493

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00040 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-16 899-3 435-118 493

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym125 174126 36062 79146 092

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego2 012 4252 012 4251 886 0651 886 065

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 032 6681 917 8681 846 9191 814 514Narastająco rok bieżący:
kwartał
rok
okres od
okres do
Kwartał roku poprzedniego:
okres od
okres do
Narastająco rok poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do


POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-0142019-10-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej478 421669 930-1 253150 860

Wpływy619 3431 198 08244 286421 699

Z tytułu posiadanych lokat040 62537827

Z tytułu zbycia składników lokat619 3131 144 01944 221418 483

Pozostałe3013 438282 389
Wydatki140 922528 15245 539270 839

Z tytułu posiadanych lokat45416026

Z tytułu nabycia składników lokat133 345473 03240 003231 868

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa6 21541 9605 06431 202

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza229817108

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu14451174406

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości15261233299

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych2301 107123580

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe76910 4162256 350
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-100 693-234 65552 501-100 018

Wpływy4769 61063 420274 309

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00040 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów4769 61063 420234 307

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0002
Wydatki100 740304 26510 919374 327

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3516 9007 832121 520

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów68 930248 842410242 898

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji31 54734 9911 8625 445

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki01 6964151 861

Pozostałe2281 8364002 603
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-1787 6067-20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)377 728435 27551 24850 842

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego131 74574 19822 95023 356

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)509 473509 47374 19874 198PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-15Ewa OgryczakCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk