• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-02-15 18:18)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2020rokuobejmujący okresod2020-10-01do2020-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-02-15
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat86 64419 303

Koszty funduszu netto59 29513 210

Przychody z lokat netto27 3496 093

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat425 47994 791

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-269 257-59 987

Wynik z operacji183 57140 897

Zobowiązania103 16122 354

Aktywa1 468 259318 163

Aktywa netto1 365 098295 809

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych3 251 5140

Seria A 395 200
Seria A1 480
seria A2 -
Seria B 124 200
Seria B1 -
seria B2 -
Seria C 1 481 000
Seria C1 2 000
Seria D 107 600
seria D1 -
seria E1 1 600
Seria F1 2 000
seria G1 -
seria H1 -
Seria J 478 400
seria J1 -
seria K 263 800
Seria L 29 467
Seria M 345 400
Seria M1 -
seria N 1 800
Seria O 2 000
seria O1 -
Seria P 800
Seria P1 -
Seria R 2 500
Seria R1 767
seria S 2 400
seria S1 -
Seria T 5 000
seria U 2 400
Seria W 800
Seria Y 1 100
seria Y1 -
seria Z 800
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny419,8390,97

Seria A 430,64 93,32
Seria A1 381,33 82,63
seria A2 0,00 0,00
Seria B 418,47 90,68
Seria B1 0,00 0,00
seria B2 0,00 0,00
Seria C 419,61 90,93
Seria C1 380,43 82,44
Seria D 418,47 90,68
seria D1 0,00 0,00
seria E1 383,00 82,99
Seria F1 397,58 86,15
seria G1 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00
Seria J 418,11 90,60
seria J1 0,00 0,00
seria K 416,41 90,23
Seria L 406,73 88,14
Seria M 418,57 90,70
Seria M1 0,00 0,00
seria N 381,96 82,77
Seria O 381,83 82,74
seria O1 0,00 0,00
Seria P 388,09 84,10
Seria P1 0,00 0,00
Seria R 383,90 83,19
Seria R1 420,69 91,16
seria S 377,91 81,89
seria S1 0,00 0,00
Seria T 361,91 78,42
seria U 378,14 81,94
Seria W 373,77 80,99
Seria Y 380,60 82,47
seria Y1 0,00 0,00
seria Z 375,35 81,34
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny56,4612,58

Seria A 57,91 12,90
Seria A1 51,28 11,42
seria A2 0,00 0,00
Seria B 56,27 12,54
Seria B1 0,00 0,00
seria B2 0,00 0,00
seria C 56,43 12,57
Seria C1 51,16 11,40
Seria D 56,27 12,54
seria D1 0,00 0,00
seria E1 51,50 11,47
Seria F1 53,46 11,91
seria G1 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00
seria J 56,22 12,53
seria J1 0,00 0,00
seria K 56,00 12,48
Seria L 54,70 12,19
Seria M 56,29 12,54
Seria M1 0,00 0,00
seria N 51,36 11,44
Seria O 51,35 11,44
seria O1 0,00 0,00
Seria P 52,19 11,63
Seria P1 0,00 0,00
Seria R 51,62 11,50
Seria R1 56,57 12,60
seria S 50,82 11,32
seria S1 0,00 0,00
Seria T 48,67 10,84
seria U 50,85 11,33
Seria W 50,26 11,20
Seria Y 51,18 11,40
seria Y1 0,00 0,00
seria Z 50,47 11,25
BILANS4kwartał3kwartał2019rok3kwartał

2020roku2020roku2019roku

Aktywa1 468 2591 390 8171 368 5191 222 731

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty486 329105 96273 35719 294

Należności28 30227 9013024

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:953 6261 256 9521 295 0531 203 144

dłużne papiery wartościowe154 175151 99732 0760

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa2279269
Zobowiązania103 161144 444170 093103 380
Aktywa netto (I-II)1 365 0981 246 3731 198 4261 119 351

Kapitał funduszu310 797310 797327 696327 696

Kapitał wpłacony518 771518 771518 771518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-207 974-207 974-191 075-191 075

Dochody zatrzymane1 024 146749 547571 319586 550

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-123 351-88 665-150 699-134 488

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 147 497838 212722 018721 038

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia30 155186 029299 411205 105

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1 365 0981 246 3731 198 4261 119 351
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych3 251 5143 251 5143 297 3353 297 335

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83383,32363,45339,47
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych3 251 514Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny419,83


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 395 200 395 200 395 200 395 200
Seria A1 480 480 800 800
seria A2 - - - 0
Seria B 124 200 124 200 124 200 124 200
Seria B1 - - 2 200 2 200
seria B2 - - 1 1
Seria C 1 481 000 1 481 000 1 481 000 1 481 000
Seria C1 2 000 2 000 2 000 2 000
Seria D 107 600 107 600 107 600 107 600
seria D1 - - 1 200 1 200
seria E1 1 600 1 600 1 600 1 600
Seria F1 2 000 2 000 2 000 2 000
seria G1 - - - 0
seria H1 - - - 0
Seria J 478 400 478 400 478 400 478 400
seria J1 - - - 0
seria K 263 800 263 800 263 800 263 800
Seria L 29 467 29 467 29 467 29 467
Seria M 345 400 345 400 385 400 385 400
Seria M1 - - - 0
seria N 1 800 1 800 1 800 1 800
Seria O 2 000 2 000 2 000 2 000
seria O1 - - - 0
Seria P 800 800 800 800
Seria P1 - - - 0
Seria R 2 500 2 500 4 500 4 500
Seria R1 767 767 767 767
seria S 2 400 2 400 2 400 2 400
seria S1 - - - 0
Seria T 5 000 5 000 5 000 5 000
seria U 2 400 2 400 2 400 2 400
Seria W 800 800 800 800
Seria Y 1 100 1 100 1 200 1 200
seria Y1 - - - 0
seria Z 800 800 800 800

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 430,64 393,11 372,77 349,56
Seria A1 381,33 353,21 337,30 332,89
seria A2 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria B 418,47 382,01 362,24 337,86
Seria B1 0,00 0,00 328,17 323,77
seria B2 0,00 0,00 365,35 343,78
Seria C 419,61 383,04 363,22 339,06
Seria C1 380,43 352,42 336,54 331,71
Seria D 418,47 382,01 362,24 337,86
seria D1 0,00 0,00 341,04 336,57
seria E1 383,00 354,80 338,82 334,94
Seria F1 397,58 368,37 351,78 331,14
seria G1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria J 418,11 381,67 361,92 337,57
seria J1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria K 416,41 380,12 360,45 336,19
Seria L 406,73 371,29 352,08 327,81
Seria M 418,57 382,10 362,33 337,94
Seria M1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria N 381,96 352,11 335,37 334,95
Seria O 381,83 351,98 335,26 334,84
seria O1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria P 388,09 357,76 340,76 340,30
Seria P1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria R 383,90 377,10 360,11 334,19
Seria R1 420,69 386,09 369,22 347,42
seria S 377,91 371,78 355,03 329,48
seria S1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria T 361,91 335,27 320,16 318,17
seria U 378,14 350,30 334,51 330,15
Seria W 373,77 346,25 330,65 326,23
Seria Y 380,60 352,56 336,67 332,25
seria Y1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria Z 375,35 347,71 332,05 327,69Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-0142019-10-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Przychody z lokat4 47186 6449142 722

Dywidendy i inne udziały w zyskach063 04300

Przychody odsetkowe3 29910 1878712 665

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych08 03457

Pozostałe1 1725 3803850
Koszty funduszu39 15759 29517 12538 449

Wynagrodzenie dla towarzystwa25 37940 47114 92629 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza12431455

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7131268259

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0012

Usługi w zakresie rachunkowości4624447240

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne12 95713 527986

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe4863 8731 6666 756

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych120000

Pozostałe868253941 536
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)39 15759 29517 12538 449

Przychody z lokat netto (I-IV)-34 68627 349-16 211-35 727

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)153 411156 22295 286242 116

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:309 285425 479980204 307

z tytułu różnic kursowych-7 800-6 77392 710

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-155 874-269 25794 30637 809

z tytułu różnic kursowych9 4035 068-2 946-3 046

Wynik z operacji118 725183 57179 075206 389
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 36,5156,4623,9862,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny36,5156,4623,9862,59
Seria A 37,45 57,91 24,60 64,20
Seria A1 33,16 51,28 22,26 58,09
seria A2 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria B 36,40 56,27 23,90 62,38
Seria B1 0,00 0,00 21,65 56,52
seria B2 0,00 0,00 24,11 62,92
seria C 36,49 56,43 23,97 62,55
Seria C1 33,09 51,16 22,21 57,96
Seria D 36,40 56,27 23,90 62,38
seria D1 0,00 0,00 22,50 58,73
seria E1 33,31 51,50 22,36 58,35
Seria F1 34,58 53,46 23,21 60,58
seria G1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria H1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria J 36,36 56,22 23,88 62,33
seria J1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria K 36,22 56,00 23,78 62,08
Seria L 35,37 54,70 23,23 60,63
Seria M 36,40 56,29 23,91 62,40
Seria M1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria N 33,22 51,36 22,13 57,76
Seria O 33,21 51,35 22,12 57,74
seria O1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria P 33,75 52,19 22,48 58,68
Seria P1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria R 33,39 51,62 23,76 62,02
Seria R1 36,59 56,57 24,36 63,59
seria S 32,87 50,82 23,43 61,14
seria S1 0,00 0,00 0,00 0,00
Seria T 31,48 48,67 21,12 55,14
seria U 32,89 50,85 22,07 57,61
Seria W 32,51 50,26 21,82 56,94
Seria Y 33,10 51,18 22,21 57,98
seria Y1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria Z 32,64 50,47 21,91 57,18Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-0142019-10-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 246 3731 198 4261 119 3511 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:118 725183 57179 075206 389

przychody z lokat netto-34 68627 349-16 211-35 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat309 285425 479980204 307

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-155 874-269 25794 30637 809

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji118 725183 57179 075206 389

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0-16 8990-30 414

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-16 8990-30 414

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym118 725166 67279 075175 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1 365 0981 365 0971 198 4261 198 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 385 3411 267 1931 156 4231 084 971

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych045 821096 356

saldo zmian0-45 8210-96 356

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 828 6063 828 6063 828 6063 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych577 092577 092531 271531 271

saldo zmian3 251 5143 251 5143 297 3353 297 335

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych3 251 5143 251 5143 297 3353 297 335

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego383,32363,45339,47301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego419,83419,83363,45363,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym37,8915,5128,0320,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym419,83372,67337,98303,49

data wyceny2020-12-312020-03-312019-11-222019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym419,83419,83363,45363,45

data wyceny2020-12-312020-12-312019-12-312019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym419,83419,83363,45363,45

data wyceny2020-12-312020-12-312019-12-312019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny419,83419,83363,45363,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:11,244,685,883,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa7,293,195,122,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,000,000,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,020,020,020,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,020,020,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-0142019-10-014

2 0202 019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej454 256509 086-1 081166 501

Wpływy584 3751 009 77744 279377 658

Z tytułu posiadanych lokat040 11231686

Z tytułu zbycia składników lokat584 357956 44644 220376 932

Pozostałe1813 2192840
Wydatki130 119500 69145 360211 157

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat124 470459 98440 003185 677

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5 04230 0185 06418 766

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza1145952

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu9433444232

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7930816142

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych15586886

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe4089 4162166 202
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-73 889-96 11355 144-105 792

Wpływy058 81960 01079 793

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów058 81960 01079 793

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki73 889154 9324 866185 585

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3516 9003 87233 443

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów58 826118 8500147 940

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji14 89816 8418812 441

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki01 2760112

Pozostałe1301 0651131 649
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-1338 02256

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)380 368412 97354 06360 709

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego105 96273 35719 29412 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)486 330486 33073 35773 357

INFORMACJA DODATKOWA
1.

1.      Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu:

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu

2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu:

W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych.

3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu:

Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu

4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian:

Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu.PlikOpis


SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2019 rok3 kwartał

2020 roku2020 roku2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje51 970112 3477,6558 594121 3848,73143 82895 0776,95143 82894 6217,74

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe149 000154 17510,50149 000151 99710,9332 00032 0762,34000,00

Instrumenty pochodne05 3390,3605 3400,3805 6530,4102 4730,20

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością462 198426 53129,05691 084809 68658,22767 7111 110 22081,13767 7111 018 32683,28

Jednostki uczestnictwa65 00065 0004,43000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne56 55856 6553,8642 46041 9893,02000,005 7446 6580,54

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności40 84840 8542,781 9152 1120,151 9152 0190,1512 77413 1581,08

Weksle89 84892 7256,32122 272124 4448,9549 31950 0083,6567 20067 9085,55

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy50 000Polska5000,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy50 000Polska5000,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy1 064 211Polska26 9485 7730,39

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy7 584 592 510Węgry24 922106 5747,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


149 000149 000154 17510,50

Obligacje


149 000149 000154 17510,50

MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMCI Management Sp. z o.o.Polska 2022-12-198,0000 (STALY)1 000,0032 00032 00034 4672,35

MCI Management Sp. z o.o seria H (PLO227700039)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMCI Management Sp. z o.o.Polska 2023-06-238,0000 (STALY)1 000,0038 00038 00039 4012,68

MCI Capital S.A. Seria R
(PLO038800010)"
Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMCI Capital S.A.Polska 2023-07-294,2700 (ZMIENNY)1 000,0079 00079 00080 3075,47

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
105 3390,36

Opcje akcje Lifebrain AG Opcja escrow Lifebrain AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyLifebrain AGAustriaakcje Lifebrain AG105 3390,36UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o.MCI Venture Projects Sp. z o.o.WarszawaPolska71347 171226 71915,44

AAW X Sp. z o.o.AAW X Sp. z o.o.WarszawaPolska220141 8230,12

IAI Sp. z o.o.IAI Sp. z o.o.WarszawaPolska8 364115 000197 98413,48

OLH IV Sp. z o.o.OLH IV Sp. z o.o.WarszawaPolska74800,00

EV FINANCING Sp. z o.o.
.
EV FINANCING Sp. z o.o.WarszawaPolska100550,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


417 952,674965 00065 0004,43

QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU

Nazwa: QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Typ: SFIO
417 952,674965 00065 0004,43

Certyfikaty inwestycyjne


6 057 45656 55856 6553,86

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria NNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ
Typ: FIZ
1 045 3969 5509 2930,63

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria Z1Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ
Typ: FIZ
1 443 00014 09814 0980,96

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria KNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ
Typ: FIZ
3 569 06032 91033 2642,27


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka OLH IV Sp. z o.o.OLH IVPolska 2025-12-30pieniężne40 848140 84840 8542,78

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-02-2117 00018 1101,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11032021MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-03-117 5007 7880,53

weksel AAW EV 30.01.2021AAW X Sp. z o.o. 2021-01-3029 00030 1342,05

weksel MCIMANEV240221MCI Management Sp. z o.o. 2021-02-2417 00017 1961,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021)MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2021-04-013483580,03

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021)MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2021-04-0719 00019 1391,31

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-)226 72015,44

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-)00,00

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-)00,00

Udziały AAW X Sp. z o.o. (-)1 8230,12

MCI Management Sp. z o.o seria G (-)34 4672,35

MCI Management Sp. z o.o seria H (-)39 4012,68

MCI Capital S.A. Seria R (-)80 3075,47

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21022021 (-)18 1101,23

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.110320217 7870,53

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021)3580,03

weksel AAW EV 30.01.2021 (-)30 1342,05

weksel MCIMANEV240221 (-)17 1961,17

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) (-)19 1391,31

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota 1.pdfNota 1 polityka RachunkowościNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2020roku

Z tytułu zbytych lokat28 302

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe28 302


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2020roku

Z tytułu nabytych aktywów6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu6

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji38 995

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń25 556

Z tytułu rezerw38 448

Pozostałe zobowiązania156

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-15Ewa OgryczakCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk