• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Akcyjna S.A. (2021-03-18 17:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Akcyjna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 49.953.560,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 20 kwietnia 2021 r., na godz. 11:30, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały dotyczącej połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A..
8. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby połączenia.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z punktem porządku obrad dotyczacym powzięcia uchwały w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby połączenia, Zarząd Spółki podaje proponowaną zmianę statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.432.385,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 51.432.385 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._EOTC.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-03-18Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk