• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: raport finansowy (2021-09-21 00:30)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-09-20
MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody z tytułu zarządzania19 82215 2774 3593 440
Zysk z działalności operacyjnej353 00517 90677 6314 032
Zysk przed opodatkowaniem347 20011 35576 3552 557
Zysk netto466 9229 523102 6832 144
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 97429 4421 3146 629
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej163-36-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(21 374)(20 479)(4 700)(4 611)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(15 237)8 963(3 351)2 018
Liczba akcji (w szt.)51 432 38549 953 56051 432 38549 953 560
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)49 142 22849 236 82549 142 22849 236 825
Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)9,500,192,100,04
Stan na dzień 30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa razem2 118 6281 792 817468 640388 493
Zobowiązania długoterminowe125 389278 73827 73660 401
Zobowiązania krótkoterminowe208 352158 20746 08734 283
Kapitał własny1 784 8871 355 872394 817293 809
Kapitał podstawowy51 43249 95411 37710 825
Liczba akcji (w szt.)51 432 38549 953 56051 432 38549 953 560
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)34,7027,147,685,88

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
202106_MCI_SSF_JK_EOTC.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
20210630_MCI_Sprawozdanie Zarządu_EOTC.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
21HY MCI Capital - Raport z przeglądu SSF.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
21HY MCI Capital - Raport z przeglądu JSF.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-20Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-09-20Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk