• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną (2021-04-02 18:33)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20210402_183303_0745299670_Plan_Polaczenia_MCI_Capital_ASI_S.A._z_PEM_S.A._(w_brzmieniu_po_zmianach_z_dnia_26_lutego_2021_r.).pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_PEM_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_PEM_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_PEM_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_PEM_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_PEM_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_PEM_2018.PDF
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_PEM_2018.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_PEM_2018.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_PEM_2018_(pdf).pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_PEM_2018_(xades).xades
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_PEM_2018_(pdf).pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_PEM_2018_(xades).xades
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_PEM_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_PEM_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_PEM_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_PEM_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_PEM_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_MCI_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_MCI_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_MCI_2017.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_MCI_2018.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_MCI_2018.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_MCI_2018_(pdf).pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_MCI_2018_(xades).xades
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_finansowe_MCI_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_MCI_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_MCI_2019.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_PEM_uzasadniajace_polaczenie_18_03_2021_EOTC.pdf
20210402_183303_0745299670_Sprawozdanie_Zarzadu_MCI_uzasadniajace_polaczenie_18_03_2021_EOTC.pdf
20210402_183303_0745299670_Opinia_bieglego_rewidenta_z_badania_Planu_Polaczenia_z_dnia_4_marca_2021_r._(pdf).pdf
20210402_183303_0745299670_Opinia_bieglego_rewidenta_z_badania_Planu_Polaczenia_z_dnia_4_marca_2021_r._(xades).XAdES
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, posiadającej opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 49.953.560,00 złotych („MCI Capital”),

zawiadamia o planowanym połączeniu MCI Capital z Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.423.769,00 złotych („PEM”).

Przedmiotowe połączenie ma zostać przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku PEM (będącej spółką przejmowaną) na rzecz MCI Capital (będącej spółką przejmującą) za akcje MCI Capital, które MCI Capital wyda akcjonariuszom PEM, na warunkach określonych w Planie Połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną z dnia 30 listopada 2020 r., a następnie zmienionym dnia 26 lutego 2021 r. („Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został opublikowany raportem bieżącym nr 55/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. (tekst pierwotny) i nr 5/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. (tekst zmieniony) i znajduje się nieprzerwanie od dnia 30 listopada 2020 r. (tekst pierwotny) i od dnia 26 lutego 2021 r. (tekst zmieniony) na stronie internetowej MCI Capital pod adresem: https://mci.pl/akcje/polaczenie-mci-i-pem-informacje.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały o połączeniu MCI Capital z PEM zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej MCI Capital oraz dokonane w drodze raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 18 marca 2021 r.

Od dnia 18 marca 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital, o którym mowa powyżej, MCI Capital udostępnia na swojej stronie internetowej, pod adresem: https://mci.pl/akcje/polaczenie-mci-i-pem-informacje następujące dokumenty, o których mowa wart. 505 §1 KSH (z możliwością ich wydruku):

1. Plan Połączenia, wraz z dołączonymi do niego następującymi dokumentami:
a. projekt uchwały w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby połączenia;
b. projekt uchwały w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.;
c. projekt zmian statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.;
d. dokument zawierający ustalenia wartości majątku Private Equity Managers S.A. na dzień 01.10.2020 r.
e. dokument zawierający ustalenia wartości majątku Private Equity Managers S.A. na dzień 01.01.2021 r.
f. dokument zawierający ustalenia wartości majątku MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na dzień 01.10.2020 r.
g. dokument zawierający ustalenia wartości majątku MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na dzień 01.01.2021 r.

dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie zostały dołączone do Planu Połączenia z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

2. sprawozdania finansowe PEM oraz sprawozdania Zarządu PEM z działalności PEM za lata obrotowe 2019, 2018 i 2017, wraz ze sprawozdaniami z badania;
3. sprawozdania finansowe MCI Capital oraz sprawozdania Zarządu MCI Capital z działalności MCI Capital za lata obrotowe 2019, 2018 i 2017, wraz ze sprawozdaniami z badania;
4. sprawozdanie Zarządu PEM uzasadniające połączenie;
5. sprawozdanie Zarządu MCI Capital uzasadniające połączenie;
6. opinię biegłego z badania Planu Połączenia z dnia 4 marca 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje dokumenty wskazane w pkt 1 – 6 powyżej.
Załączniki
PlikOpis
Plan Połączenia MCI Capital ASI S.A. z PEM S.A. (w brzmieniu po zmianach z dnia 26 lutego 2021 r.).pdfPlan Połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną (w brzmieniu po zmianach z dnia 26 lutego 2021 r.)
Sprawozdanie finansowe Grupy PEM 2017.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEM za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe PEM 2017.pdfSprawozdanie finansowe PEM za 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PEM 2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PEM za 2017 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta Grupa PEM 2017.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEM za 2017 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta PEM 2017.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PEM za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe Grupa PEM 2018.PDFSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEM za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe PEM 2018.pdfSprawozdanie finansowe PEM za 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PEM 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PEM za 2018 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta Grupa PEM 2018 (pdf).pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEM za 2018 r. (format pdf)
Sprawozdanie biegłego rewidenta Grupa PEM 2018 (xades).xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEM za 2018 r. (format xades)
Sprawozdanie biegłego rewidenta PEM 2018 (pdf).pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PEM za 2018 r. (format pdf)
Sprawozdanie biegłego rewidenta PEM 2018 (xades).xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PEM za 2018 r. (format xades)
Sprawozdanie finansowe Grupa PEM 2019.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEM za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe PEM 2019.pdfSprawozdanie finansowe PEM za 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PEM 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy PEM za 2019 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta Grupa PEM 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEM za 2019 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta PEM 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PEM za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe MCI 2017.pdfSprawozdanie finansowe MCI Capital za 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności MCI 2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności MCI Capital za 2017 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta MCI 2017.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MCI Capital za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe MCI 2018.pdfSprawozdanie finansowe MCI Capital za 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności MCI 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności MCI Capital za 2018 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta MCI 2018 (pdf).pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MCI Capital za 2018 r. (format pdf)
Sprawozdanie biegłego rewidenta MCI 2018 (xades).xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MCI Capital za 2018 r. (format xades)
Sprawozdanie finansowe MCI 2019.pdfSprawozdanie finansowe MCI Capital za 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności MCI 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności MCI Capital za 2019 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta MCI 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MCI Capital za 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu PEM uzasadniające połączenie_18 03 2021_EOTC.pdfSprawozdanie Zarządu PEM uzasadniające połączenie
Sprawozdanie Zarządu MCI uzasadniające połączenie_18 03 2021_EOTC.pdfSprawozdanie Zarządu MCI Capital uzasadniające połączenie
Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia z dnia 4 marca 2021 r. (pdf).pdfOpinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia z dnia 4 marca 2021 r. (format pdf)
Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia z dnia 4 marca 2021 r. (xades).XAdESOpinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia z dnia 4 marca 2021 r. (format xades)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-04-02Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk