• Odbierz prezent
MBF: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki w KRS (2021-03-31 10:48)
fot. freepik.com
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dn. 29 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) do kwoty 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Kapitał zakładowy po ww. podwyższeniu dzieli się łącznie na 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 3.000.000 (trzy miliony) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższymi zmianami zarejestrowana została nowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.800.000 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.001 do 40.000,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.001 do 6.000,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.618.000,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 484.500,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00.001 do 75.500,
h) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000.001 do 560.000.

Aktualna treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.001 do 40.000,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.001 do 6.000,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.618.000,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 484.500,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00.001 do 75.500,
h) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000.001 do 560.000,
i) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.001 do 200.000.

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany załączono do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 10:48:15Janusz CzarneckiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk