• Odbierz prezent
MBF GROUP S.A.: Wynik finansowy spółki zależnej po IV kwartale 2020 r. - aktualizacja (2021-02-26 09:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Wynik finansowy spółki zależnej po IV kwartale 2020 r. - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI 3/2021 z dn. 25 stycznia 2021 roku zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2021 roku otrzymał od podmiotu zależnego od Emitenta - spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("MBF-IK", "Spółka zależna") zaktualizowany raport dotyczący wyniku finansowego Spółki zależnej po IV kwartale 2020 roku. Przekazane sprawozdanie jest wynikiem wdrożenia w lutym bieżącego roku dedykowanego systemu rozliczającego transakcje zgodnie z przekazywanym przez dom maklerski lub firmę inwestycyjną formatem danym.

Zgodnie z przekazaną informacją, na koniec IV kwartału 2020 roku, w Spółce zależnej ostatecznie odnotowano zysk brutto w wysokości 1.679.469 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wobec pierwotnie przekazanej wartości 1.315.041,67 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy). Na wymieniony zysk składa się: 1.374.278 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) z tytułu zamkniętych i rozliczonych gotówkowo transakcji oraz 305.191 zł (trzysta pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) z tytułu aktualizacji wartości inwestycji na koniec okresu rozliczeniowego. Podany wynik finansowy nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

W opinii Zarządu Spółki korekta wyniku finansowego Spółki zależnej spowoduje wystąpienie odpowiednich zmian w wyniku finansowym Emitenta w raporcie rocznym za 2020 rok na poziomie skonsolidowanym. Jednocześnie wdrożenie dedykowanego narzędzia zagwarantuje lepszą wymianę kluczowych danych między Spółką i MBF-IK. Emitent posiada w Spółce zależnej 15.436 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć) udziałów, co stanowi 98,00% głosów na zgromadzeniu wspólników i kapitale zakładowym spółki.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji raportu o powyższym zdarzeniu z uwagi na jego istotność oraz pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MBF GROUP S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bysławska82 lok 415
(ulica)(numer)
+48 22 350 70 98+48 22 350 70 13
(telefon)(fax)
biuro@mbfgroup.plwww.mbfgroup.pl
(e-mail)(www)
894-301-86-15021480943
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Janusz CzarneckiPrezes ZarząduJanusz Czarnecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk