• Odbierz prezent
MBF GROUP S.A.: Nabycie akcji własnych (2021-04-01 08:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w okresie od dn. 30 marca 2021 r. do dn. 31 marca 2021 r. w transakcjach na sesji giełdowej na rynku alternatywnym NewConnect Emitent nabył łącznie 14.998 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących 0,50% (zero całych i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 14.998 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,50% (zero całych i pięćdziesiąt setnych procenta) ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji wyniosła 3,82 zł (trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze).

Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać (a) umorzone zgodnie z art. 362 § 1 ust. 5) Ksh lub (b) zaoferowane kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych, w ramach programu motywacyjnego, na warunkach ustalonych między stronami lub (c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub innego celu określonego uchwałą Zarządu.

Spółka posiada łącznie 14.998 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych, które odpowiadają 0,50% (zero całych i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego i ogólnej liczbie głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 30-31 marca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
PlikOpis
Wykaz_SkupAkcji_MBFGroupSA_202103.pdfSkup akcji własnych 2021 03 MBF Group SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MBF GROUP S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bysławska82 lok 415
(ulica)(numer)
+48 22 350 70 98+48 22 350 70 13
(telefon)(fax)
biuro@mbfgroup.plwww.mbfgroup.pl
(e-mail)(www)
894-301-86-15021480943
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Janusz CzarneckiPrezes ZarząduJanusz Czarnecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk