• Odbierz prezent
mBank: raport finansowy (2021-08-03 06:43)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-08-03
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-850WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z tytułu odsetek2 054 5562 545 593451 829573 164
Przychody z tytułu opłat i prowizji1 292 2721 079 913284 191243 152
Wynik na działalności handlowej106 76584 35023 47918 992
Wynik na działalności operacyjnej1 028 813632 617226 252142 440
Zysk brutto 742 827362 370163 35981 591
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.425 808177 90093 64240 056
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące(41)(63)(9)(14)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 457 1707 281 1684 059 0191 639 423
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(324 982)(191 566)(71 469)(43 133)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 062 194)(1 185 508)(453 509)(266 928)
Przepływy pieniężne netto, razem16 069 9945 904 0943 534 0421 329 362
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)10,054,202,210,95
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,044,202,210,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----
1) KOLUMNA STAN NA 30.06.2021
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
3) KOLUMNA STAN NA 30.06.2021
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
Aktywa razem198 470 892178 871 61743 901 71938 760 427
Zobowiązania wobec banków2 820 6492 399 740623 927520 010
Zobowiązania wobec klientów156 583 517137 698 66834 636 24129 838 491
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.16 691 71416 673 1333 692 2043 612 970
Udziały niekontrolujące1 8891 934418419
Kapitał akcyjny169 468169 46837 48636 723
Liczba akcji 42 367 04042 367 04042 367 04042 367 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 393,98393,5487,1585,28
Łączny współczynnik kapitałowy17,5519,8617,5519,86
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z tytułu odsetek1 782 8162 252 110392 069507 084
Przychody z tytułu opłat i prowizji1 207 3051 001 940265 505225 596
Wynik na działalności handlowej96 19589 49721 15520 151
Wynik na działalności operacyjnej872 850606 214191 953136 495
Zysk brutto 684 339343 236150 49777 283
Zysk netto398 026174 39287 53239 266
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 769 3146 757 5493 907 7491 521 525
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(263 290)(136 663)(57 902)(30 771)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 431 150)(720 680)(314 732)(162 268)
Przepływy pieniężne netto, razem16 074 8745 900 2063 535 1151 328 486
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,394,122,070,93
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,384,112,060,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----
1) KOLUMNA STAN NA 30.06.2021
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
3) KOLUMNA STAN NA 30.06.2021
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2020
Aktywa razem190 479 265170 745 00742 133 97336 999 438
Zobowiązania wobec banków2 836 1082 624 286627 346568 667
Zobowiązania wobec klientów156 517 196137 778 03434 621 57129 855 689
Kapitał własny16 313 99116 467 6923 608 6513 568 452
Kapitał akcyjny169 468169 46837 48636 723
Liczba akcji 42 367 04042 367 04042 367 04042 367 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 385,06388,6985,1884,23
Łączny współczynnik kapitałowy20,1022,9520,1022,95

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za H1_2021.pdf
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2021.pdf
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy mBanku S.A. w I półroczu 2021.pdf
Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za H1_2021.pdf
Skrócone Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. za I półrocze 2021.pdf
Auditor's Report_mBank S.A. Group H1_2021.pdf
mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements H1 2021.pdf
mBank S.A. Group Management Board Report H1 2021.pdf
Auditor's Report _mBank S.A. H1_2021.pdf
mBank S.A. Condensed Financial Statements H1 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu
2021-08-02Andreas BögerWiceprezes Zarządu ds. Finansów
2021-08-02Krzysztof DąbrowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2021-08-02Cezary KocikWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2021-08-02Marek LusztynWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2021-08-02Adam PersWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk