• Odbierz prezent
mBank: raport finansowy (2021-02-25 17:15)

Spis załączników:

20210225_171545_1313233389_YE20_mBank_Independent_Auditor's_Report_Consolidated_(P).xhtml
20210225_171545_1313233389_YE20_mBank_Independent_Auditor's_Report_Consolidated_(P).T.xhtml.xades
20210225_171545_1313233389_List_Prezesa_Zarzadu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtml
20210225_171545_1313233389_List_Prezesa_Zarzadu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades
20210225_171545_1313233389_List_Przewodniczacej_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._do_Akcjonariuszy.xhtml
20210225_171545_1313233389_Ocena_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._na_temat_sytuacji_Banku_2020.xhtml
20210225_171545_1313233389_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_na_temat_Sprawozdan_Finansowych_2020.xhtml
20210225_171545_1313233389_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.xhtml
20210225_171545_1313233389_Informacja_Zarzadu_mBanku_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml
20210225_171545_1313233389_Informacja_Zarzadu_mBanku_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades
20210225_171545_1313233389_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_2020_rok.zip
20210225_171545_1313233389_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_2020_rok.zip.xades
20210225_171545_1313233389_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtml
20210225_171545_1313233389_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtml.xades
20210225_171545_1313233389_YE20_mBank_Independent_Auditor's_Report_Consolidated_(E).xhtml
20210225_171545_1313233389_Letter_of_the_President_of_the_Management_Board_to_the_Shareholders.xhtml
20210225_171545_1313233389_Letter_from_the_Chairwoman_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._to_the_Shareholders.xhtml
20210225_171545_1313233389_Opinion_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_the_situation_of_the_Bank_2020.xhtml
20210225_171545_1313233389_Opinion_of_Supervisory_Board_on_Financial_Statements_2020.xhtml
20210225_171545_1313233389_Statement_of_the_Supervisory_Board_with_respect_to_the_Audit_Committee.xhtml
20210225_171545_1313233389_The_Management_Board_information_on_the_selection_of_an_audit_firm.xhtml
20210225_171545_1313233389_mBank_Group_Consolidated_Financial_Statements_YE_2020.zip
20210225_171545_1313233389_mBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2020.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-25
mBank S.A.
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-850Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
259400DZXF7UJKK2AY35 0000025237
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Przychody z tytułu odsetek4 688 353,005 071 664,001 047 864,001 178 963,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji2 244 561,002 010 656,00501 668,00467 399,00
Wynik na działalności handlowej184 752,00134 516,0041 293,0031 270,00
Wynik na działalności operacyjnej1 141 110,002 013 703,00255 042,00468 107,00
Zysk brutto 609 731,001 555 045,00136 277,00361 487,00
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.103 831,001 010 350,0023 207,00234 867,00
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące-74,00-98,00-17,00-23,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 328 005,00546 809,00296 814,00127 112,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-444 346,00-449 578,00-99 313,00-104 509,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 944 884,00-1 691 110,00-1 105 200,00-393 117,00
Przepływy pieniężne netto, razem-4 061 225,00-1 593 879,00-907 699,00-370 514,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,4523,860,555,55
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,4523,850,555,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Aktywa razem180 136 294,00158 720 583,0039 034 475,0037 271 477,00
Zobowiązania wobec banków2 399 740,001 166 871,00520 010,00274 010,00
Zobowiązania wobec klientów137 698 668,00116 661 138,0029 838 491,0027 394 890,00
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.16 673 133,0016 151 303,003 612 970,003 792 721,00
Udziały niekontrolujące1 934,002 002,00419,00470,00
Kapitał akcyjny169 468,00169 401,0036 723,0039 779,00
Liczba akcji 42 367 040,0042 350 367,0042 367 040,0042 350 367,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 393,54381,3785,2889,56
Łączny współczynnik kapitałowy19,8619,4619,8619,46
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YE20 mBank Independent Auditor's Report Consolidated (P).xhtmlSprawozdanie Audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A._2020
YE20 mBank Independent Auditor's Report Consolidated (P).T.xhtml.xadesPodpis Audytora do Sprawozdania z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A._2020
List_Prezesa_Zarządu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Zarządu mBanku do akcjonariuszy
List_Prezesa_Zarządu_mBanku_do_Akcjonariuszy.xhtml.xadesPodpis Prezesa Zarządu do Listu do Akcjonariuszy
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku S.A. do Akcjonariuszy.xhtmlList Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej mBanku S.A. na temat sytuacji Banku 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej mBanku na temat sytuacji Banku_2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat Sprawozdań Finansowych 2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej na temat Sprawozdań Finansowych 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Informacja Zarządu mBanku dot. wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu na temat wyboru audytora
Informacja Zarządu mBanku dot. wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xadesPodpisy Członków Zarządu Banku do informacji na temat wyboru audytora
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2020 rok.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku za 2020
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2020 rok.zip.xadesPodpisy Członków Zarządu Banku do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku za 2020
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku_2020
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_mBanku_S.A._2020.xhtml.xadesPodpisy Członków Zarządu do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku_2020
YE20 mBank Independent Auditor's Report Consolidated (E).xhtmlYE20 mBank Independent Auditor’s Report Consolidated
Letter of the President of the Management Board to the Shareholders.xhtmlLetter of the President of the Management Board
Letter from the Chairwoman of the Supervisory Board of mBank S.A. to the Shareholders.xhtmlLetter from the Chairwoman of the Supervisory Board
Opinion of the Supervisory Board of mBank S.A. on the situation of the Bank 2020.xhtmlOpinion of the Supervisory Board of mBank on the situation of the Bank 2020
Opinion of Supervisory Board on Financial Statements 2020.xhtmlOpinion of the Supervisory Board on Financial Statements 2020
Statement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee.xhtmlStatement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee
The Management Board information on the selection of an audit firm.xhtmlThe Management Board information on the selection of an audit firm
mBank Group Consolidated Financial Statements_YE_2020.zipmBank Group Consolidated Financial Statements_YE_2020
mBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2020.xhtmlmBank S.A. Group Management Board Report_2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk