• Sklep
  • Odbierz prezent
mBank otrzymuje rekomendacje Sprzedaj - czytaj raport DM BOŚ

Fundamentalna rekomendacja Sprzedaj bez zmian. Podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Sprzedaj, gdyż nasza zaktualizowana 12-miesięczna wycena utrzymuje się poniżej bieżącego kursu akcji Banku. Nie dostrzegamy miejsca dla dalszego wzrostu marż ze względu na wyższy poziom stóp procentowych w bliskim/średnim okresie pomimo późnego etapu cyklu gospodarczego.

mBank charakteryzujący się optymalną strukturą sieci oddziałów, wysokim udziałem bankowości internetowej i mobilnej nie może liczyć na poprawę z tytułu optymalizacji kosztów. Zatem głównym źródłem poprawy rentowności pozostaje wzrost wolumenów, aczkolwiek ma to swoje ograniczenia na dojrzałym i konkurencyjnym rynku, wobec czego powstaje silna potrzeba innowacji. mBank próbuje tutaj rozwijać skrzydła za pomocą funduszu typu venture lub planuje sprzedaż licencji na swoje najlepsze rozwiązania IT bankom zagranicznym (mElements – nowy podmiot zależny będzie oferował wybrane procesy i usługi bankowe on-line).

Handluj na rynku akcyjnym. Prowizja dla akcji z GPW tylko 0,20% min. 2,99 PLN

 
SPRAWDŹ

Niemniej w naszej ocenie wpływ tych inicjatyw będzie raczej ograniczony i stopniowy. Pomysły z obszaru blue ocean, które mogą mieć szerszy długoterminowy wpływ (na przykład projekt paneuropejskiego banku, o którym spekulują media), nie znalazły uznania w oczach spółki-matki. Alternatywą są też fuzje i przejęcia, aczkolwiek w obecnych warunkach nie uważamy tej opcji za możliwą biorąc pod uwagę podejście konserwatywnej i odczuwającej brak gotówki spółki-matki oraz niedobór szczególnie atrakcyjnych obiektów przejęcia, tym bardziej że nie ma gwarancji sukcesu. Ponadto trzeba pamiętać o (uśpionym) ryzyku związanym z ustawą pomocy dla frankowiczów, którego nie można bagatelizować, gdyż tutaj wpływ na wyniki w krótkim horyzoncie może być istotny. W naszej rekomendacji bierzemy pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kwestie.

FXMAG akcje mbank otrzymuje rekomendacje sprzedaj - czytaj raport dm boś mbank akcje 1Kurs skcji mBank względem indeksu WIG

Rekomendacja relatywna Neutralnie podtrzymana.Podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną Neutralnie, gdyż uważamy, że wyniki za III kw. br. nie zaskoczą inwestorów. Oczekujemy przeciętnego kwartału, z widocznym wpływem dominujących tendencji.


Oczekiwania wyników finansowych za III kw. 2018 roku

III kwartał – utrzymujący się podwyższony koszt ryzyka. 30 października mBank opublikuje wyniki finansowe za III kw. br., które zgodnie z naszymi szacunkami powinny być przeciętne. Oczekujemy poprawy wyniku odsetkowego netto, niemniej prognozujemy także wzrost kosztów operacyjnych. Saldo rezerw na utracone kredyty w omawianym kwartale powinno co prawda być niższe niż w poprzednim kwartale, ale zakładamy, że utrzyma się na wysokim poziomie i wzrośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zysk netto mBanku w III kw. br. prognozujemy na 299 mln zł (+4% kw./kw. i +3% r/r). Wynik odsetkowy netto powinien wzrosnąć w omawianym kwartale za sprawą rosnących aktywów generujących odsetki i dzięki wzrostowi marży (aczkolwiek w mniejszym stopniu). Zakładamy spadek wyniku z tyt. prowizji i opłat zważywszy na kiepskie przychody na rynkach kapitałowych. Zakładamy również spadek wyniku na pozostałej działalności. Oczekujemy niewielkiego wzrostu kosztów operacyjnych w porównaniu do poprzedniego kwartału za sprawą wyższych kosztów osobowych (dobry wynik sprzedaży, presja płacowa) i pozaosobowych (marketingowe i nakłady na marketing). Zakładamy nadal wysoki poziom salda rezerw i koszt ryzyka w wysokości 78 pb w III kw. br.

FXMAG akcje mbank otrzymuje rekomendacje sprzedaj - czytaj raport dm boś mbank akcje 2
Prognozy finansowe

Aktualizujemy nasze prognozy finansowe dla mBanku uwzględniając:
- odświeżone oczekiwania wzrostu wolumenu kredytów i depozytów,
- obniżenie założeń wzrostu wyniku odsetkowego netto w nadchodzących latach z uwagi na brak ponadprzeciętnego wzrostu marż w związku z wyższymi stopami procentowymi,
- obniżony wynik z tyt. prowizji i opłat po uwzględnieniu spadku marż ze sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz spowolnienia na rynkach kapitałowych,
- dużo wyższą dynamikę kosztów operacyjnych podwpływem rosnących kosztów osobowych (zmiana struktury zatrudnionych, presja płacowa) oraz widocznego wzrostu kosztów administracyjnych,
- „odświeżenie” prognoz pozostałych pozycji bilansu i rachunku wyników.

Powyższe zmiany silnie wpłynęły na prognozy wyniku netto dla Banku w 2018 i 2019 roku, które spadły odpowiednio o 8% i 22%.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze prognozy wyników finansowych mBanku nie uwzględniają ewentualnego wpływuwprowadzenia rozwiązań pomocowych dla posiadaczy kredytów denominowanych w walutach obcych (czy to w formie specjalnego funduszu restrukturyzacyjnego czy to za pomocą zwrotu spreadu walutowego czy jakiejkolwiek innej formie). Obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą odnośnie oferty pomocy dla posiadaczy kredytów denominowanych w walutach obcych, jednak nie widać większych postępów, co sugeruje trudności w opracowaniu wariantu satysfakcjonującego wszystkie strony, niską przewidywalność dalszego rozwoju sytuacji oraz brak oczywistych perspektyw korzyści klasy politycznej, co w połączeniu z ewentualnymi niekorzystnymi efektami drugiego rzędu (w szczególności dla słabszych banków) podkopuje naszą wiarę sukces realizacji takiego scenariusza.

Wycena

Podejście P/E i P/BV. Stosujemy naszą standardową metodologię opartą na średniej z wartości rezydualnych wynikających z docelowych wskaźników P/E i P/BV, które po zdyskontowaniu i dodaniu strumieni dywidend w oznaczonym okresie (2019P-2023P) wskazują nasze fundamentalne wyceny. Przyjęliśmy w modelu wyceny następujące założenia:
- stopa wolna od ryzyka – w określonym horyzoncie czasowym naszych prognoz założyliśmy równą 3,5% stopę wolną od ryzyka, a 4,5% dla dalszych lat tj. dla okresu rezydualnego,
- premia za ryzyko – założyliśmy premię za ryzyko kapitałowe w standardowej wysokości 5,0% dla wszystkich banków, które pokrywamy, a współczynnik beta pozostaje w wysokości 1,1,
- do obliczania długoterminowej wartości wykorzystaliśmy skorygowane ROE dla lata 2019P-23P.
Wycena. Nasza 12-miesięczna wycena walorów Banku maleje o 14% do 389,0 zł za akcję (poprzednio 452,9 zł) pod wpływem obniżenia naszych prognoz finansowych oraz przesunięcia horyzontu wyceny do przodu.

FXMAG akcje mbank otrzymuje rekomendacje sprzedaj - czytaj raport dm boś mbank akcje 3

 

Podstawowe pojęcia użyte raporcie

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).
Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 19 października 2018 r., 8:45.
Dystrybucja niniejszego raportu: 19 października 2018 r., 8:55.

Disclaimer


DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk