• Odbierz prezent
mBank: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku za 2020 rok (2021-07-16 13:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Zarząd mBanku S.A. ("Bank”)
informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Bank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) pismo
z dnia 15 lipca 2021 r., w którym KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w
działalności banku poprzez niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem
nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności
biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również
ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat
wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.
W zaleceniu KNF potwierdziła, że według stanu na dzień 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku
dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela
należności) Bank, w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej, spełniał wymagania
kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 r. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, określonych przez KNF w Polityce
dywidendowej, z tytułu posiadanego przez Bank istotnego portfela walutowych kredytów
mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, stopa dywidendy na poziomie jednostkowym i
skonsolidowanym została skorygowana łącznie o 90 p.p. W konsekwencji, stopa dywidendy po
zastosowaniu dodatkowych kryteriów wyniosła 0%.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The individual recommendation of the Polish Financial Supervision Authority regarding

the distribution of 2020 net profit

With reference to the current report No 26/2021 dated July 1, 2021, the Management Board of

mBank S.A. ("Bank") informs that on July 15, 2021, the Bank received from the Polish Financial

Supervision Authority ("PFSA") a letter dated July 15, 2021, in which the PFSA recommends to

mitigate the risk of the Bank’s operations by not paying the dividend from the net profit generated

between January 1 and December 31, 2020, as well as refraining from undertaking, without prior

consultation with the supervisory authority, other actions, in particular those outside the scope ofcurrent business and operating activities, which may result in a reduction of the capital base,

including possible dividend payments from retained earnings from previous years (i.e. from 2019

and earlier) and buybacks of own shares.

In its recommendation, the PFSA confirmed that as of March 31, 2021 (Bank’s quarterly data on

own funds) and May 31, 2021 (Bank’s monthly data on receivables portfolio), in terms of the basic

criteria of the dividend policy of commercial banks, the Bank met the requirements for dividend

payment in the amount up to 75% of the net profit generated between January 1 and December

31, 2020. After applying additional criteria related to a significant portfolio of foreign currency

housing loans for households held by the Bank, the dividend payout ratio was adjusted by 90 p.p.

Consequently, the dividend payout ratio after application of the additional criteria amounts to 0%.mBank SA(pełna nazwa emitenta)mBank
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-850
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Prosta
18(ulica)
(numer)829-00-00
829-00-33(telefon)

(fax)

www.mbank.pl(e-mail)

(www)526-021-50-88
001254524(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-16Beata MossakowskaDyrektor Departamentu Compliance
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk