• Odbierz prezent
mBank: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przestrzegania przez mBank S.A. na poziomie skonsolidowanym dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (2021-11-25 12:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr60/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przestrzegania przez mBank S.A. na poziomie skonsolidowanym dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2021 z 2 listopada 2021 roku, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 24 listopada 2021 roku, dotyczącą przestrzegania na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej mBanku dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („rozporządzenie nr 575/2013”).
KNF nakazała Bankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 2,12 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013. Dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,59 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,19 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).
Decyzja KNF ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Dotychczas wartość dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie skonsolidowanym wynosiła 2,82 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 2,11 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I i 1,58 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I. Bank informował o tych wymogach w raporcie bieżącym nr 83/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision of Polish Financial Supervision Authority concerning an additional capital requirement related to FX mortgage loan portfolio imposed on mBank S.A on the consolidated level

With reference to the Current Report No 55/2021 of 2 November 2021, the Management Board of mBank S.A. (“Bank") informs that the Bank received a letter from the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA") dated 24 November 2021 concerning the level of the additional own funds requirement at the consolidated level of the Capital Group above the amount calculated in accordance with the detailed rules defined in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (“Regulation No 575/2013”).

The PFSA required the Bank to maintain, at the consolidated level, own funds for covering the additional capital requirement related to risk arising from foreign currency mortgage loans for households at 2.12 p.p. over the amount of the total capital ratio (TCR) referred to in article 92 item 1 letter c of the Regulation No 575/2013. The additional own funds requirement should be covered at least in 75% by Tier 1 capital (which corresponds to the capital requirement of 1.59 p.p. over the Tier 1 capital ratio referred to in Article 92 item 1 letter b of the Regulation No 575/2013) and at least in 56% by Common Equity Tier 1 capital (which corresponds to a capital requirement of 1.19 p.p. over the Common Equity Tier 1 capital ratio calculated in accordance with Article 92 item 1 letter a of the Regulation No 575/2013).

The PFSA decision has the power of a final administrative decision and is immediately in force.

Previously, the additional capital requirement for mBank S.A. on the consolidated level amounted to 2.82 p.p. for the total capital ratio, 2.11 p.p. for the Tier 1 capital ratio and 1.58 p.p. for the Common Equity Tier 1 capital ratio. The Bank informed about these requirements in the report No 83/2020 dated 18 December 2020.

At the date of this current report, the Bank fulfils the PFSA requirements related to the minimum capital adequacy ratios on both the individual and consolidated levels.mBank SA(pełna nazwa emitenta)mBank
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-850
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Prosta
18(ulica)
(numer)829-00-00
829-00-33(telefon)

(fax)

www.mbank.pl(e-mail)

(www)526-021-50-88
001254524(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-25Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk