• Odbierz prezent
MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej (2021-03-26 19:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MAXIPIZZA S.A.
Temat
Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Maxipizza S.A. (Emitent ) informuje, że w dniu 26.03.2021 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Emitentem, o której Emitent informował raportem nr 5/2020 z dnia 24.03.2020 r. Na mocy podpisanego aneksu kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 2 000 000 zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, został prolongowany do dnia 27.03.2022 r. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. Kredyt został zabezpieczony w następującej formie:
1. Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 1 600 000,- PLN stanowiącej 80 % przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące tj. do dnia 27.06.2022 r,
2. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Klienta złożonego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3 000 000,- zł

3. Hipoteka umowna do kwoty 2.680.000,00 zł na lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, będącym własnością Klienta położonym w Kielcach, ul. Zagnańska 94/U5 objętym księgą wieczystą KW nr KI1L/00178823/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisana z pierwszeństwem przed innymi hipotekami, prawami i roszczeniami ujawnionymi w Księdze Wieczystej, lub o ile Umowa tak stanowi, przeniesiona na miejsce spełniające taki wymóg.
4. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt. 3.
Warunki umowy zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAXIPIZZA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-731Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słoneczna1
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Paweł Molenda
Prezes Zarządu
Paweł Molenda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk