• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-17 18:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2021 r., niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok. Poprzednio określona data publikacji na dzień 26 marca 2021 roku, zostaje zmieniona na dzień 22 marca 2021 roku.
Jednocześnie, Emitent informuje, iż w dniu 22 marca 2021 r. zostanie opublikowana treść ww. raportów zatwierdzonych przez Zarząd Emitenta wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. raportów, bez publikacji oświadczeń Rady Nadzorczej, o których mowa w §70 ust. 1 pkt. 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”) oraz bez publikacji oceny Rady Nadzorczej, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14) oraz §71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia.
Powyższe związane jest ze śmiercią jednego z Członków Rady Nadzorczej, a zarazem Członka Komitetu Audytu, o której Emitent poinformował raportem bieżącym numer 06/2021 z dnia 2 marca 2021 r., w wyniku której to śmierci liczba członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Emitenta spadła poniżej minimalnej liczby członków, wymaganej przepisami prawa oraz Statutem Emitenta. W efekcie powyższego, Rada Nadzorcza, jak również Komitet Audytu nie mają prawnej możliwości funkcjonowania, w tym złożenia stosownych oświadczeń oraz wyrażenia oceny.
Jednocześnie, Emitent wskazuje, iż wcześniejsza publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok jest uzasadniona faktem, iż Emitent rozważa przeprowadzenie emisji obligacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 08/2021 z dnia 05 marca 2021 r. W związku z tym, w celu prawidłowego przeprowadzenia tego procesu, w ocenie Emitenta niezbędna jest szybsza publikacja danych finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok, aby akcjonariusze, obligatariusze oraz inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji lub obligacji wyemitowanych przez Emitenta dysponowali jak najpełniejszą informacją o Spółce, w tym o jej wynikach finansowych.
Ponadto, Emitent wskazuje, iż po otrzymaniu informacji o śmierci Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, Emitent niezwłocznie podjął działania zmierzające do jak najszybszego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zwołując w tym celu na dzień 31 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Tym samym, Emitent dąży do możliwe jak najszybszej publikacji pozostałych elementów związanych ze sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020, która to publikacja nastąpi niezwłocznie po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu stosownych uchwał.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk