• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-03-31 17:07)
fot. freepik.com
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
259400I0C8HBAHH0Y2450000534585
(LEI) (KRS)
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
AKTYWA1 313 891,001 274 909,00284 713,00299 380,00
AKTYWA TRWAŁE215 903,00262 443,0046 785,0061 628,00
AKTYWA OBROTOWE1 097 988,00949 092,00237 928,00222 870,00
AKTYWA KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY0,0063 374,000,0014 882,00
PASYWA1 313 891,001 274 909,00284 713,00299 380,00
KAPITAŁ WŁASNY556 589,00483 225,00120 610,00113 473,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE259 296,00326 325,0056 188,0076 629,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE498 006,00465 359,00107 915,00109 278,00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY431 385,00290 784,0096 416,0067 596,00
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-325 635,00-223 801,00-72 781,00-52 025,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY105 750,0066 983,0023 636,0015 571,00
KOSZTY SPRZEDAŻY-6 295,00-8 382,00-1 407,00-1 948,00
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU-40 822,00-34 630,00-9 124,00-8 050,00
UDZIAŁ W ZYSKACH WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ29 821,0064 058,006 665,0014 891,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE9 109,0010 318,002 036,002 399,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE-7 991,00-7 823,00-1 786,00-1 819,00
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ89 572,0090 524,0020 020,0021 043,00
PRZYCHODY FINANSOWE15 388,005 634,003 439,001 310,00
KOSZTY FINANSOWE-5 197,00-6 506,00-1 162,00-1 512,00
PODATEK DOCHODOWY-19 318,00-19 765,00-4 318,00-4 595,00
ZYSK NETTO ZA ROK OBROTOWY80 445,0069 887,0017 980,0016 246,00
I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
IX - XXI: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15/2021z dnia2021-03-31o treści:
Na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego na 10/2021 z dnia 17 marca 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości korekty opublikowanych w dniu 22 marca 2021 r. (1) jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 oraz (2) skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020.
Korekty polegają na uzupełnieniu ww. raportów o brakujące w dniu publikacji Oświadczenia, o których mowa w §70 ust. 1 pkt. 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia, a także ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14) oraz §71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia.
PlikOpis
OświadczenieRN.xhtmlOcena i Oświadczenie Rady Nadzorczej

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List do Akcjonariuszy MVP S.A. Raport finansowy konso FY 2020.xhtmlList do Akcjonariuszy - dokument
List do Akcjonariuszy MVP S.A. Raport finansowy konso FY 2020.xhtml.xadesList do Akcjonariuszy - podpisy
Wybrane dane MVP S.A. Raport finansowy konso FY 2020.xhtmlWybrane dane finansowe - dokument
Wybrane dane MVP S.A. Raport finansowy konso FY 2020.xhtml.xadesWybrane dane finansowe - podpisy
marvipol-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe - dokument
marvipol-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe - podpisy
SZzD_MVP S.A. Raport finansowy Konso FY 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności - dokument
SZzD_MVP S.A. Raport finansowy Konso FY 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności - podpisy
Oświadczenie 1 MVP S.A. Raport finansowy Konso FY 2020.xhtmlOświadczenie Zarządu (1) - dokument
Oświadczenie 1 MVP S.A. Raport finansowy Konso FY 2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu (1) - podpisy
Oświadczenie 2 MVP S.A. Raport finansowy Konso FY 2020.xhtmlOświadczenie Zarządu (2) - dokument
Oświadczenie 2 MVP S.A. Raport finansowy Konso FY 2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu (2) - podpisy
MD SSF SzB 2020.xhtmlSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta - dokument
MD SSF SzB 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk