• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-03-22 05:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
259400I0C8HBAHH0Y2450000534585
(LEI) (KRS)
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
AKTYWA681 477,00670 159,00147 672,00157 370,00
AKTYWA TRWAŁE612 039,00616 656,00132 625,00144 806,00
AKTYWA OBROTOWE69 438,0053 503,0015 047,0012 564,00
AKTYWA KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY0,000,000,000,00
PASYWA681 477,00670 159,00147 672,00157 370,00
KAPITAŁ WŁASNY262 552,00236 649,0056 893,0055 571,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE350 829,00331 822,0076 023,0077 920,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE68 096,00101 688,0014 756,0023 879,00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY31 841,0023 298,007 117,005 416,00
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY-26 247,00-25 449,00-5 866,00-5 916,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY5 594,00-2 151,001 251,00-500,00
KOSZTY SPRZEDAŻY0,00-14,000,00-3,00
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU-5 704,00-4 362,00-1 275,00-1 014,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE2 199,003 018,00491,00702,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE-3 332,00-2 748,00-745,00-639,00
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1 243,00-6 257,00-278,00-1 454,00
PRZYCHODY FINANSOWE60 010,0060 380,0013 412,0014 036,00
KOSZTY FINANSOWE-26 373,00-25 179,00-5 894,00-5 853,00
PODATEK DOCHODOWY590,001 009,00132,00235,00
ZYSK NETTO ZA ROK OBROTOWY32 984,0029 953,007 372,006 964,00
I - VIII: pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
IX - XX: pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List do Akcjonariuszy MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtmlList do Akcjonariuszy - dokument
List do Akcjonariuszy MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtml.xadesList do Akcjonariuszy - podpisy
Wybrane dane MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtmlWybrane dane finansowe - dokument
Wybrane dane MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtml.xadesWybrane dane finansowe - podpisy
JSF MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe - dokument
JSF MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe - podpisy
SZzD_MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności - dokument
SZzD_MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności - podpisy
Oświadczenie 1 MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtmlOświadczenie Zarządu (1) - dokument
Oświadczenie 1 MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu (1) - podpisy
Oświadczenie 2 MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtmlOświadczenie Zarządu (2) - dokument
Oświadczenie 2 MVP S.A. Raport finansowy Jednostka FY 2020.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu (2) - podpisy
MD JSF SzB 2020.xhtmlSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta - dokument
MD JSF SzB 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk