• Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Powołanie osoby nadzorującej w Marvipol Development S.A. (2021-03-31 16:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej w Marvipol Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), Marvipol Development S.A. [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. podjęło uchwałę, mocą której do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Dariusz Daniluk, jako Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej:

Pan Dariusz Daniluk - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.
Od roku 2020 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. Od roku 2019 Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. W latach 2019 – 2020 Prezes Zarządu Idea Money S.A. W latach 2018 – 2019 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A. W latach 2016 – 2018 prowadził działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2014 – 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2013 – 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2011 – 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008 – 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2002 – 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2000 – 2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 1997 – 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 1994 – 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1989 – 1993 Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1988 – 1989 Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.
Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, w tym także organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, związanych z bankowością, bankowością centralną, nadzorem bankowym, stabilnością finansową, zarządzaniem ryzykiem i audytem wewnętrznym. Ukończony „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych” prowadzony przez BDO Numerica S.A.

Pan Dariusz Daniluk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Dariusz Daniluk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Wobec powyższego aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
Aleksander Chłopecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiesław Tadeusz Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Brejdak – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Jacaszek – Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Daniluk – Członek Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk