Advertisement
  • Odbierz prezent
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AD Emitenta (2021-04-21 14:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AD Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 6 października 2020 r. oraz Raportu bieżącego nr 08/2021 z dnia 5 marca 2021 r., informuje, iż 21 kwietnia 2021 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AD o łącznej wartości nominalnej 116.000.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE [Rozporządzenie Prospektowe], skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AD;
2. Wielkość emisji – 116.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 116.000.000,00 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii AD nastąpi 21 października 2024 r.;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 21 października 2021 r., 21 kwietnia 2022 r., 21 października 2022 r., 21 kwietnia 2023 r., 21 października 2023 r., 21 kwietnia 2024 r. i 21 października 2024 roku;
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
9. Cel emisji Obligacji nie został określony.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Grzegorz KaweckiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk