• Odbierz prezent
MANGATA HOLDING SA: raport finansowy (2021-03-31 06:23)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MANGATA HOLDING SAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cechowa6/8
(ulica)(numer)
+48 33 475 20 08+48 33 475 20 09
(telefon)(fax)
biuro@mangata.com.plmangata.com.pl
(e-mail)(www)
883-000-04-82890501767
(NIP)(REGON)
2594008KNDCPLHVHMX88000084847
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów566 137,00675 759,00126 534,00157 087,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 978,0064 518,008 935,0014 998,00
Zysk (strata) brutto39 747,0060 120,008 884,0013 976,00
Zysk (strata) netto34 543,0050 537,007 720,0011 748,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej76 107,0098 083,0017 010,0022 800,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-45 224,00-38 938,00-10 108,00-9 052,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-35 703,00-58 257,00-7 980,00-13 542,00
Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)-4 820,00888,00-1 077,00206,00
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)5,077,401,131,72
Aktywa razem730 980,00733 049,00158 399,00172 138,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania290 730,00314 273,0062 999,0073 799,00
Zobowiązania długoterminowe145 683,00150 619,0031 569,0035 369,00
Zobowiązania krótkoterminowe145 047,00163 654,0031 431,0038 430,00
Kapitał własny440 250,00418 776,0095 400,0098 339,00
Kapitał zakładowy1 335,001 335,00289,00313,00
Wartość księgowa na jedną akcję 65,9462,7214,2914,73
Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 854,006 676 854,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań - podpis
List_Prezesa.xhtmlList Prezesa Zarządu
mgt-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
mgt-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 - podpis
RN_Ośwadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RN_Oświadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RN_Oświadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok - podpis
SBR - Mangata Holding Group 2020_ESEF final.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
SBR - Mangata Holding Group 2020_ESEF final.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk