• Odbierz prezent
MANGATA HOLDING SA: raport finansowy (2021-03-31 06:17)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MANGATA HOLDING SAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cechowa6/8
(ulica)(numer)
+48 33 475 20 08+48 33 475 20 09
(telefon)(fax)
biuro@mangata.com.plmangata.com.pl
(e-mail)(www)
883-000-04-82890501767
(NIP)(REGON)
2594008KNDCPLHVHMX88000084847
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto 8 702,009 081,001 945,002 111,00
Zysk z działalności operacyjnej 1 194,002 181,00267,00507,00
Zysk brutto 18 832,0033 543,004 209,007 797,00
Zysk netto 18 472,0032 854,004 129,007 637,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -125,00-868,00-28,00-202,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 767,0016 265,005 089,003 781,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 946,00-14 445,00-4 458,00-3 358,00
Przepływy pieniężne netto2 696,00950,00603,00221,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)2,774,920,621,14
Aktywa razem364 785,00364 722,0079 047,0085 646,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 732,0033 134,003 192,007 781,00
Zobowiązania długoterminowe11 245,0011 499,002 437,002 700,00
Zobowiązania krótkoterminowe3 487,0021 635,00756,005 080,00
Kapitał własny350 053,00331 588,0075 854,0077 865,00
Kapitał zakładowy1 335,001 335,00289,00313,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)52,4349,6611,3611,66
Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 854,006 676 854,006 676 854,006 676 854,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
MGT_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok - podpis
MGT_sprawozdanie_Zarządu_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
MGT_sprawozdanie_Zarządu_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok - podpis
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Informacja_Zarządu_ws_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego - podpis
List_Prezesa.xhtmlList Prezesa Zarządu
RN_Ośwadczenie_ws_sprawozdan_finansowych.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
RN_Oświadczenie_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
RN_Oświadczenie_dot_funkcjonowania_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020
SBR - Mangata Holding SA 2020_ESEF final.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
SBR - Mangata Holding SA 2020_ESEF final.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk