• Odbierz prezent
MABION S.A.: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (2021-03-03 18:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Mabion S.A. w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na Członka Zarządu Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Mabion S.A.:

Pan Adam Pietruszkiewicz jest Partnerem w Twiti Investments . Dołączył do Twiti Investments w grudniu 2019 r. W sumie ma 22 lata doświadczenia w branży private equity, koncentrując się na transakcjach fuzji i przejęć oraz posiada istotny network w środowisku biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce. W latach 2016-2019 - Dyrektor Zarządzający COAST2COAST CAPITAL, 2016-2019 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Krosno Glass Sp. z o.o., 2014-2015 - Partner ICENTIS Capital, 2001-2014 - Dyrektor w The Riverside Company. W 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych.

Pan Adam Pietruszkiewicz od 16 czerwca 2020 roku pozostawał Członkiem Rady Nadzorczej Mabion S.A., dwukrotnie delegowanym przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Członka Zarządu (najpierw w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., a następnie od 25 stycznia 2021 r. do dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej w związku z powołaniem do Zarządu Spółki).

Pan Adam Pietruszkiewicz nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Mabion S.A. działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Changes in the composition of the Management Board and Supervisory Board of the Company

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Report content: Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that on March 3, 2021, Mr. Adam Pietruszkiewicz resigned from his membership in the Supervisory Board of the Company. At the same time, the Supervisory Board of Mabion S.A. today adopted a resolution on the appointment of Mr. Adam Pietruszkiewicz as of March 3, 2021 as a Member of the Management Board of the Company.

Below, the Company presents information on the appointed Member of the Management Board of Mabion S.A.:

Mr. Adam Pietruszkiewicz is a Partner at Twiti Investments. He joined Twiti Investments in December 2019. In total, he has 22 years of experience in the private equity industry, focusing on mergers and acquisitions, and has an extensive network in the business community in Central and Eastern Europe, especially in Poland. In 2016-2019 - Managing Director of COAST2COAST CAPITAL, 2016-2019 - Chairman of the Supervisory Board of Krosno Glass Sp. z o.o., 2014-2015 - Partner of ICENTIS Capital, 2001-2014 - Director at The Riverside Company. In 1998, he obtained a Bachelor of Arts in Business Administration from Boston University, where he concentrated on international management and international relations.

Mr. Adam Pietruszkiewicz from June 16, 2020 remained a Member of the Supervisory Board of Mabion SA, twice delegated by the Supervisory Board in order to perform the duties of a Member of the Management Board (firstly in the period from September 17, 2020 to December 17, 2020, and secondly from January 25, 2021) until the date of resignation from membership in the Supervisory Board in connection with the appointment to the Management Board of the Company).

Mr. Adam Pietruszkiewicz does not perform any competitive activity outside of Mabion S.A., does not participate in a competitive company or as a partner in a civil partnership, or in a partnership, or as a shareholder capital company and does not participate in a competitive legal entity as a member of its corporate body. There is no entry in the Register of Insolvent Debtors kept based on the Act on the National Court Register, related to Mr. Adam Pietruszkiewicz.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-03-03Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk