• Odbierz prezent
MABION S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (2021-02-23 17:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 23 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowaka.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym samym dniu podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji Pana Wojciecha Wośko oraz Pana Sławomira Kościaka.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

Poniżej Spółka przedstawia informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Wojciech Wośko:
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów Rachunkowości Zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim. Licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja nr 449). Z rynkiem kapitałowym związany od 1994r. Pracował w HSBC Securities Polska, Dom Maklerski BZ WBK, Santander Biuro Maklerskie gdzie odpowiedzialny był za sprzedaż do klientów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy asset managemnt). Posiada kompetencje w przeprowadzaniu transakcji na krajowym i zagranicznych rynkach kasowych i instrumentów pochodnych. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu licznych ofert spółek publicznych na rynku pierwotnym i wtórnym. Od lipca 2020 roku związany jest z firmą Polfarmex S.A.

Pan Sławomir Kościak:
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski Community of European Management Schools - Master's in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK).
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego w TFI PZU odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia. Pan Sławomir Kościak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują poza przedsiębiorstwem Mabion S.A. działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wymienione osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of MabionS.A. ("Company") hereby informs that on February 23, 2021, the Extraordinary General Meeting of the Company adopted resolution on the dismissal Mr. Jacek Nowak from the Supervisory Board of the Company.

In addition, the Extraordinary General Meeting of the Company on the same day adopted resolutions on appointing Mr. Wojciech Wośko and Mr. Sławomir Kościak to the Supervisory Board of the Company for the second shared term of office.

The resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Company come into force on the day of their adoption.

Below, the Company presents information on the newly appointed Members of the Supervisory Board of the Company.

Mr. Wojciech Wośko

A graduate of the Faculty of Medicine of the Medical Academy in Łódź and postgraduate studies in Management Accounting at the University of Łódź. Licensed securities broker (license No. 449). He has been associated with the capital market since 1994. He worked for HSBC Securities Polska, Dom Maklerski BZ WBK, Santander Biuro Maklerskie, where he was responsible for sales to institutional clients (investment funds, pension funds, asset management companies). He is competent in conducting transactions on domestic and foreign spot and derivative markets. He took part in the preparation and implementation of numerous offers of public companies on the primary and secondary market. He has been associated with Polfarmex S.A. since July 2020.

Mr. Sławomir Kościak

Licensed Investment Advisor with license number 303 and holder of the CFA (Chartered Financial Analyst)title. Graduated from the Warsaw School of Economics with a major in Finance and Banking, also studied at Aarhus School of Business in Denmark and Universität zu Köln in Germany, completed the Community of European Management Schools -Master's in International Management (CEMS MIM)management programme. Holder of a Educational Enterprise Foundation scholarship. He taught courses for stockbrokers (ZmiD)and investment advisors (PERK).He has more than 10 years of experience in asset management. He worked, among others, at the European Investment Fund in Luxembourg and the Morgan Stanley real estate fund in Frankfurt. Between 2009 and 2020, he managed a number of different funds and investment strategies within TFI PZU, both with PZU Group's own funds and those entrusted by external clients, and equity, mixed, and absolute return funds. The investment portfolio included companies listed on the WSE as well as those listed on stock exchanges in the EU and the USA. Member of the investment committee, AUM of over PLN 20 billion. Since 2014, in the position of Medical Sector Director in TFI PZU, responsible for investments in companies from the health care sector.Mr. Sławomir Kościak meets the independence criteria referred to in principle II.Z.4 of "Good Practices of Companies Listed onthe WSE 2016".

The appointed members of the Supervisory Board of the Company do not perform competitive activities outside of Mabion S.A. and do not participate in a competitive company as a partner in a civil-law partnership, private partnership or joint-stock company and do not participate in a competitive legal person as members of its bodies. The aforementioned persons arenot entered in the Register of Insolvent Debtors, maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Dirk KrederPrezes ZarząduDirk Kreder
2021-02-23Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławormir Jaros
2021-02-23Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk