• Odbierz prezent
MABION S.A.: Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19 (2021-03-03 07:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 3 marca 2021 roku zawarł z Novavax, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Novavax”) umowę ramową („Umowa Ramowa”), na podstawie której Spółka przy udziale Novavax podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej. Umowa Ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wraz z zawarciem Umowy Ramowej strony uzgodniły zakres oraz budżet prac zleconych Spółce w celu przeprowadzenia transferu technologii oraz produkcji serii technicznych antygenu białkowego NVX-CoV2373. Działania te są standardowymi w przypadku rozpoczynania współpracy w zakresie wytwarzania kontraktowego. Zakres zleconych prac w ramach pierwszego zamówienia obejmuje transfer technologii od Novavax do Spółki. Ponadto zakres obejmuje: kwalifikację metod analitycznych po transferze, łącznie z wdrożeniem przenoszonych metod i dokumentacji związanej z procesem wytwórczym do systemu jakości Spółki, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, będącej potwierdzeniem powtarzalności w produkcji serii, produktu w zakładzie Spółki.

Spółka szacuje, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne inwestycje. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które Spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Według najlepszej wiedzy i estymacji Spółki, proces transferu technologii i jego weryfikacja zostaną zakończone w pierwszej połowie 2021 r.

Intencją stron Umowy Ramowej jest, w przypadku kontynuacji współpracy produkcyjnej, możliwość włączenia zakładu Spółki w łańcuch wytwórczy Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej dla Novavax. Będzie to wymagało dodatkowych uzgodnień dotyczących kwestii technicznych, finansowych, jakościowych oraz harmonogramowych.

Umowa Ramowa nie określa minimalnych wielkości zamówień, przy czym określa zakres prac ustalonych w ramach pierwszego zamówienia. Jednocześnie Novavax zachowuje prawo do rozwiązania Umowy Ramowej w całości lub w części, w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Ponadto, zgodnie z Umową Ramową, podjęcie przez Spółkę ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w obszarze wytwarzania szczepionek na COVID-19 będzie wymagało uprzedniej zgody Novavax. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu przez Spółkę współpracy z Vaxine Pty Ltd., o której to współpracy Spółka informowała w raportach bieżących: nr 34/2020 z 14 września 2020 r.; nr 42/2020 z dnia 29 października 2020 r.; nr 45/2020 z 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie podpisanej Umowy Ramowej, na tym etapie jest za wcześnie na określenie docelowej skali współpracy nawiązanej z Novavax oraz docelowego zakresu prac, które ostatecznie będą realizowane, a tym samym na oszacowanie wpływu rozpoczętej współpracy z Novavax na wyniki finansowe Spółki. Takie oszacowanie będzie możliwe po uzgodnieniu przez partnerów warunków umowy komercyjnej. W ocenie Zarządu, Spółka posiada odpowiedni zespół, doświadczenie produkcyjne, wiedzę oraz technologię wraz linią produkcyjną, które pozwalają na realizację prac zleconych przez Novavax.

Bazując na ustalonych w Umowie Ramowej warunkach, w ocenie Zarządu prace realizowane przez Spółkę będą miały umiarkowanie pozytywny wpływ na wyniki Spółki, jak również wesprą wdrożenie strategicznych planów Spółki.

Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów, które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject matter: Entering into a master service agreement with the first work order with Novavax Inc. for contract services related to the COVID-19 vaccine program

Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information.

Content of the Report:

The Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that on March 3rd, 2021, it entered into a Master Service Agreement (“Agreement”) with Novavax, Inc. with its registered offices in Maryland, USA ("Novavax "), enabling the Company, with assistance of Novavax, to initiate activities required to transfer the manufacturing process and to establish the feasibility of commercial-scale manufacturing of antigen for Novavax’s vaccine candidate (working name NVX-CoV2373) at the Company’s premises. The Agreement is effective through 31st December 2023.

At the same time, the Company informs that with the conclusion of the Agreement, the parties have agreed on the scope and budget for the work commissioned to the Company to conduct the technology transfer and a technical full scale production batch of protein antigen for NVX-CoV2373. Such activities are considered to be standard when initiating cooperation in the field of contract manufacturing. The first work order includes: technology transfer from Novavax to the Company; qualification of the analytical methods following the transfer, including implementation of all required methods and documentation into the Company's quality control system, and production of one technical batch and one confirmatory batch of the product at the Company's site.

The Company estimates that no material investments are required to complete the first order.

The technical batch production, as well as other elements of the first work order, will be funded by remuneration which the Company will receive from Novavax. These funds are non-refundable. To the best of the Company's estimate, the technology transfer and demonstration of feasibility will be complete during the first half of 2021.

Intention of the parties of the Agreement, assuming the continuation of production cooperation, is to include the Company's plant as part of the supply chain for commercial production of the adjuvanted protein-based vaccine candidate. This will require additional technical, financial, quality, and scheduling arrangements.

The Agreement does not specify a minimum order quantity, but it does specify the details of the first work order. At the same time, Novavax retains the right to terminate the Agreement, in whole or in part, at any time without reason. In addition, pursuant to the Agreement, the Company's potential contracting with other entities in the area of COVID-19 vaccine manufacturing will require prior consent of Novavax. Concurrently, the Company announces that the Company has terminated its cooperation with Vaxine Pty Ltd. as disclosed in current reports No. 34/2020 dated September 14, 2020; No. 42/2020 dated October 29, 2020; No. 45/2020 dated November 30, 2020.

At the same time, the Company informs that on the basis of the signed Agreement, it is premature to define the target scale of cooperation with Novavax, or the scope of work which will ultimately be implemented. Therefore, at present, the Company is unable to accurately estimate the financial impact of the initiated cooperation with Novavax on the Company's financial results. Such estimates will be possible after the parties agree on terms within a separate Commercial Supply Agreement. In the opinion of the Management Board, the Company has the staff levels, manufacturing experience, knowledge, technology, and production capacity allowing for executing the scope of work currently commissioned by Novavax.

Based on the terms and conditions set forth in the Agreement, the Management Board is of the opinion that tasks performed by the Company under the first work order will have a moderate positive impact on the Company's results and will consequently support the implementation of the Company's strategic plans.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Dirk KrederPrezes ZarząduDirk Kreder
2021-03-03Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-03-03Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-03-03Adam PietruszkiewiczCzłonek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk