• Odbierz prezent
MABION S.A.: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (2021-02-18 17:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. doszło do zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego za 2019 rok. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunkach papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym po wydaniu ww. akcji serii S, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.373.077,20 zł i dzieli się na 13.730.772 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
- 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
- 10.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii S.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 15.300.772 głosów.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikająca z ww. uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. wynosi obecnie 11.500 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that on February 18,2021, 500 S series ordinary bearer shares with nominal value of PLN 0.10 each, issued by the Company in connection with the exercise by eligible persons of the rights under B series subscription warrants granted to them as part ofthe Incentive Scheme for 2019, were recorded on the securities accounts of the eligible persons. Recording dematerialized shares of a public company on securities accounts is equivalent to the issue of shares within the meaning of Article 451 § 2 of the Commercial Companies Code.

The Incentive Scheme was adopted by Resolution No. 24/VI/2018 of the Ordinary General Meeting of the Company of 28 June 2018 on the introduction of the Incentive Scheme, and the issue of S series shares took place in performance of Resolution No. 25/VI/2018 of the Ordinary General Meeting of the Company of 28 June 2018on the issue, for the purpose of implementing the Incentive Scheme, of A and B series subscription warrants with the exclusion of the pre-emptive right of the existing shareholders to subscribe for R series shares and S series shares,and the conditional increase of the share capital through the issue of R series shares and S series shares with the exclusion of the pre-emptive right of the existing shareholders,and the related amendment of the Company's Articles of Association.

Therefore, after the issue of the above mentioned S series shares, the Company's share capital currently amounts to PLN 1,373,077.20 and is divided into 13,730,772 shares with a nominal value of PLN 0.10 each, including:

- 450,000 registered preference A series shares,

- 450,000 registered preference B series shares,

- 450,000 registered preference C series shares,

- 450,000 ordinary bearer D seriesshares,

- 100,000 registered preference E series shares,

- 100,000 registered preference F series shares,

- 20,000 registered preference G series shares,

- 2,980,000 ordinary bearer H series shares,

- 1,900,000 ordinary bearer I series shares,

- 2,600,000 ordinary bearer J series shares,

- 790,000 ordinary bearer K series shares,

- 510,000 ordinary bearer L series shares,

- 360,000 ordinary bearer M series shares,

- 340,000 ordinary bearer N series shares,

- 300,000 ordinary bearer O series shares,

- 1,920,772 ordinary bearer P series shares,

- 10,000 ordinary bearer S series shares.

Registered shares of A, B, C, E, F and G series are privileged in such manner that each of them entitles to two votes at the General Meeting. The total number of votes resulting from all issued shares of the Company is 15,300,772 votes.

The amount of the conditional increase of the Company's share capital resulting from the above-mentioned Resolution No. 25 / VI / 2018 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 28, 2018 currently amounts to PLN 11,500.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Dirk KrederPrezes Zarządu
Dirk Kreder

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk