• Odbierz prezent
MABION S.A.: Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW (2021-03-22 15:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku Spółka powzięła wiadomość, o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydanym w dniu 19 marca 2021 roku w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLMBION00057, 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Warunkiem rejestracji praw do akcji serii U jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja praw do akcji serii U nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu ww. praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Spółka przypomina, że prawa do akcji serii U powstały w wykonaniu uchwały nr 4/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki. O zawarciu umów objęcia akcji serii U Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2021 z dnia 15 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject Conditional registration of rights to series U shares of the Company in KDPW

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Report content:

Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that, the Company became aware of the declaration of the National Depository for Securities S.A. on March 22, 2021 ("KDPW") issued on March 19, 2021 regarding conditional registration in the securities depository, under the code ISIN PLMBION00057, 2,430,554 rights to series U ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each. The condition for registering the rights to series U shares is their admission to trading on the regulated market The registration of the rights to series U shares will take place within 3 days from the receipt of the decision by KDPW on the admission of the above-mentioned rights to shares to be traded on the regulated market.

The registration of the rights to series U shares will take place within 3 days from the receipt of the decision by KDPW on the admission of the above-mentioned rights to shares to be traded on the regulated market.

The Company hereby reminds that the rights to series U shares were created in the implementation of Resolution No. 4/II/2021 of the Extraordinary General Meeting of the company under the name of Mabion Spółka Akcyjna with its registered office in Konstantynów Łódzki of February 23, 2021 on increasing the Company's share capital by issuing ordinary series bearer shares U, entirely waiving the existing shareholders of the subscription right of all U series shares, applying for the admission and introduction of series U shares and rights to series U shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, dematerialization of series U shares and rights to U-series shares, authorization to conclude an agreement for registration of U-series shares and rights to U-series shares in the securities depository and amendments to the Company's Articles of Association. The Company informed about the conclusion of contracts for the subscription for U series shares in the current report no. 23/2021 of March 15, 2021.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Dirk KrederPrezes Zarządu
Dirk Kreder
2021-03-22Grzegorz GrabowiczCzłonek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-03-22Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-03-22Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk