• Odbierz prezent
MABION S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW (2021-04-14 16:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLMBION00016, 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Warunkiem rejestracji akcji serii U jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
Rejestracja akcji serii U nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia ww. akcji do obrotu.
Spółka przypomina, że prawa do akcji serii U zostały zarejestrowane w KDPW z dniem 24 marca 2021 roku pod kodem PLMBION00057 i od dnia 25 marca 2021 roku znajdują się w obrocie giełdowym na Głównym Rynku GPW, wobec czego rejestracja akcji serii U w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla ww. praw do akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 33/2021

Date: 2021-04-14

Short name of the issuer MABION S.A.

Subject: The conditional registration of series U shares of the Company with the National Depository for Securities

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Report content:

Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that on April 14, 2021, the National Depository for Securities S.A. ("KDPW") issued a declaration of conditional registration in the securities depository, under the ISIN code PLMBION00016, of 2,430,554 ordinary bearer series U shares of the Company, with a nominal value of PLN 0.10 each share. The condition for registering the shares of the above-mentioned series is their introduction to trading on the regulated market.

Registration of the above-mentioned series U shares will take place within 3 days of receipt by the National Depository of Securities of the decision to introduce them to trading on the above-mentioned regulated market, not earlier, however, than on the date indicated in the decision as the day of introducing these shares to trading on that regulated market.

The Company reminds that the rights to series U shares were registered with the National Depository for Securities on March 24, 2021 under the code PLMBION00057 and have been traded on the WSE Main Market since March 25, 2021, therefore the registration of series U shares with the National Depository for Securities will take place in connection with the closure of accounts kept for the above-mentioned rights to shares.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-04-14Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk