• Odbierz prezent
MABION S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki (2021-08-10 18:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia:2021-08-10
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wykazanych poniżej zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Spółki:

I. Zmiana §6 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 20/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, polegająca na tym, że §6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„§6
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
- Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
- Reklama (PKD 73.1);
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
- Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).”

II. Zmiana §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie:

„§23
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu.”

„§24
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”
III. Zmiana §28 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki, polegająca na tym, że §28 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„§28
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
− dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo
− jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
Załączniki
PlikOpis
Statut_tekst jednolity .pdfStatut - tekst jednolity
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-10Krzysztof KaczmarczykPrezes ZarząduKrzysztof Kaczmarczyk
2021-08-10Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk