• Odbierz prezent
MABION S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (2021-04-02 18:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Emitent", „Spółka") informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 2 kwietnia 2021 r. zmiany Statutu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek emisji akcji serii U dokonanych na podstawie uchwały nr 4/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2021 r.

Po dokonaniu rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.616.132,60 zł i dzieli się na 16.161.326 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
- 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
- 10.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii S,
- 2.430.554 akcji na okaziciela, zwykłych serii U.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 17.731.326 głosów.

Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.616.132,60 (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści dwa 60/100) złotych i dzieli się na 16.161.326 (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
e) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
f) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
g) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
h) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
i) 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
j) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
k) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
l) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
o) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
p) 1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
q) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii S, oraz
r) 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, zwykłych serii U.”

Jednocześnie na podstawie uchwały nr 5/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2021 r. Sąd zarejestrował w tym samym dniu również zmianę Statutu Spółki, polegającą na zmianie § 6 o następującym brzmieniu:

„§6
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
- Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
-Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
- Reklama (PKD 73.1);
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Mabion S.A. (“Issuer”, “Company”) informs about registration by the Regional Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register (Court) on April 2, 2021 of the amendment to the Articles of Association regarding the increase of the Company's share capital as a result of the issue of series U shares made pursuant to Resolution No. 4 / II / 2021 of the Extraordinary General Meeting of the Company on February 23, 2021.

After the issue the Company's share capital amounts to PLN 1,616,132.60 and is divided into 16,161,326 shares with a nominal value of PLN 0.10 each, including:

a) 450,000 registered preference A series shares,

b) 450,000 registered preference B series shares,

c) 450,000 registered preference C series shares,

d) 450,000 ordinary bearer D series shares,

e) 100,000 registered preference E series shares,

f) 100,000 registered preference F series shares,

g) 20,000 registered preference G series shares,

h) 2,980,000 ordinary bearer H series shares,

i) 1,900,000 ordinary bearer I series shares,

j) 2,600,000 ordinary bearer J series shares,

k) 790,000 ordinary bearer K series shares,

l) 510,000 ordinary bearer L series shares,

m) 360,000 ordinary bearer M series shares,

n) 340,000 ordinary bearer N series shares,

o) 300,000 ordinary bearer O series shares,

p) 1,920,772 ordinary bearer P series shares,

q) 10,000 ordinary bearer S series shares,

r) 2,430,554 ordinary bearer U series shares.

The total number of votes resulting from all issued shares of the Company is 17,731,326 votes.

Accordingly, section 9 (1) of the Company’s Articles of Association has been amended to the following wording:

1. „The share capital of the Company amounts to PLN 1,616,132.60 (one million six hundred sixteen thousand one hundred thirty two 60/100 zloty) and is divided into 16,161,326 (sixteen million one hundred sixty one thousand three hundred twenty six) shares each having a par value of PLN 0.10 (ten grosz), including:

a) 450.000 (four hundred fifty thousand) registered preference shares, A series,

b) 450.000 (four hundred fifty thousand) registered preference shares, B series,

c) 450.000 (four hundred fifty thousand) registered preference shares, C series,

d) 450,000 (four hundred fifty thousand) ordinary bearer shares, D series,

e) 100,000 (one hundred thousand) registered preference shares, E series,

f) 100,000 (one hundred thousand) registered preference shares, F series,

g) 20,000 (twenty thousand) registered preference shares, G series,

h) 2,980,000 (two million nine hundred eighty thousand) ordinary bearer shares, H series,

i) 1,900,000 (one million nine hundred thousand) ordinary bearer shares, I series,

j) 2,600,000 (two million six hundred thousand) ordinary bearer shares, J series,

k) 790,000 (seven hundred ninety thousand) ordinary bearer shares, K series,

l) 510,000 (five hundred ten thousand) ordinary bearer shares, L series,

m) 360,000 (three hundred sixty thousand) ordinary bearer shares, M series,

n) 340,000 (three hundred forty thousand) ordinary bearer shares, N series,

o) 300,000 (three hundred thousand) ordinary bearer shares, O series,

p) 1,920,772 (one million nine hundred and twenty thousand seven hundred seventy two) ordinary bearer shares, P series,

q) 10,000 (ten thousand) ordinary bearer S series shares,

r) 2,430,554 (two million four hundred thirty thousand five hundred fifty four) ordinary bearer U series shares”.

At the same time, pursuant to Resolution No. 5 / II / 2021 of the Extraordinary General Meeting of the Company of February 23, 2021, on the same day, the Court also registered an amendment to the Articles of Association, consisting in an amendment to § 6 with the following wording:

„§6

The object of activity of the Company is, in accordance with the Polish Classification of Business Activities (PKD 2007):

• Other research and experimental development on natural sciences and engineering (PKD 72.19.Z);

• Manufacture of medicines and other pharmaceutical products (PKD 21.20.Z);

• Manufacture of basic pharmaceutical substances (PKD 21.10.Z);

• Manufacture of perfumes and toilet preparations (PKD 20.42.Z);

• Manufacture of other chemical products not elsewhere classified (PKD 20.59.Z);

• Manufacture of plastic packing goods (PKD 22.22.Z);

• Wholesale of pharmaceutical goods (PKD 46.46.Z);

• Wholesale of chemical products (PKD 46.75.Z);

• Other human health activities not elsewhere classified (PKD 86.90.E);

• Manufacture of paper stationery (PKD 17.23.Z);

• Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food (PKD 10.86.Z);

• Manufacture of other food products not elsewhere classified (PKD 10.89.Z);

• Manufacture of other organic basic chemicals (PKD 20.14.Z);

• Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations (PKD 20.41.Z);

• Wholesale of perfume and cosmetics (PKD 46.45.Z);

• Dispensing chemist in specialised stores (PKD 47.73.Z);

• Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (PKD 47.74.Z);

• Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores (PKD 47.75.Z);

• Advertising (PKD 73.1);

• Research and experimental development on biotechnology (PKD 72.11.Z);

• Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works (PKD 77.40.Z)

• Road transport of goods (PKD 49.41.Z)

• Other postal and courier activities (PKD 53.20.Z).”

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-04-02Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk