• Odbierz prezent
MABION S.A.: raport finansowy (2021-05-20 19:13)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-20
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 078 -16 678 -3 079 -3 794
Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem-17 075 -19 845 -3 735 -4 514
Zysk (strata) netto-17 075 -19 845 -3 735 -4 514
Średnio ważona liczba akcji13 730 772 13 730 272 13 730 772 13 730 272
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,24 -1,45 -0,27 -0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,24 -1,45 -0,27 -0,33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 480 -10 400 3 167 -2 366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 -1 140 -3 -259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 457 -810 -2 943 -184
Przepływy pieniężne netto, razem1 009 -12 350 221 -2 809
Dane na datę bilansową:31.03.202131.03.202031.03.202131.03.2020
Aktywa razem213 342 99 643 45 779 21 888
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania174 049 141 084 37 347 30 992
Zobowiązania długoterminowe50 865 47 745 10 915 10 488
Zobowiązania krótkoterminowe123 184 93 339 26 433 20 504
Kapitał własny39 293 -41 441 8 431 -9 103
Kapitał zakładowy1 373 1 372 295 301
Liczba akcji na koniec okresu13 730 772 13 730 272 13 730 772 13 730 272
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)15,54 7,26 3,33 1,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)15,54 7,26 3,33 1,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
kurs EURRZIS4,5721 4,3963
kurs EURBILANS4,6603 4,5523

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Mabion MSSF 2021Q1 POL-sig-sig-sig.pdfMabion_MSSF 2021_Q1
Pozostałe informacje Mabion SA IQ2021-sig-sig.pdfMabion_Pozostale_Informacje_do_Raportu Kwartalnego_Q1_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-20Krzysztof KaczmarczykPrezes Zarządu
Krzysztof Kaczmarczyk
2021-05-20Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-05-20Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-05-20Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk