• Odbierz prezent
MABION S.A.: Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej (2021-06-01 19:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia:2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Zarząd MABION S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej: Akcjonariusz), zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. o punkt „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji” oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i projekt kandydatury do Rady Nadzorczej. Złożony wniosek Akcjonariusz uzasadnił koniecznością wzmocnienia i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z przejściem w ostatnim czasie dwóch członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki.

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd MABION S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji”, który otrzymał numer 29 i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi -Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi –Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym2020.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki (zmiana § 28 Statutu Spółki).
26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki).
28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
29) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
30) Wolne wnioski.
31) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dotyczące kandydatki do Rady Nadzorczej zgłoszonej przez Akcjonariusza:

Pani Zofia Szewczuk - absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz magistra zarządzania.
Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z PFR S.A. gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w PFR S.A. oraz prezesa PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka.
Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiążę się z regularną współpracą z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej PKL S.A. i pełni rolę obserwatora w spółce HCP.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2021 r. opublikowane w raporcie nr 37/2021 pozostają bez zmian.


Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZ MABION SA 22 czerwca 2021.pdfProjekt uchwały_ZWZ_22.06.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01Krzysztof KaczmarczykPrezes ZarząduKrzysztof Kaczmarczyk
2021-06-01Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk