• Odbierz prezent
MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-02-22 18:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 22 marca 2021 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Planowany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii V i praw do akcji serii V, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii V i praw do akcji serii V w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanej zmianie Statutu Spółki oraz projekty uchwał z załącznikami.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu.pdfogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ.pdfprojekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V.pdfzałącznik do projektu uchwały nr 3/III/2021 - opinia w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii V oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii V
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that, acting on the basis of Article 398, Article 399 § 1, Article 4021 and Article 4022 of the Code of Commercial Companies, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company ("Meeting") to be held in Konstantynów Łódzki, at ul. Łąkowa 11 Eureka Technology Park on March 22, 2021 at 12:00 (noon).

Planned agenda:

1) Opening the Meeting;

2) Election of the Chairman of the Meeting.

3) Confirmation that the Meeting has been properly convened and is able to adopt resolutions;

4) Adoption of the agenda;

5) Adoption of a resolution concerning increasing the Company's share capital by issuing ordinary V series ordinary bearer shares, entirely depriving existing shareholders of entire pre-emptive rights to the V series shares, applying for admission and introduction of the V series shares and rights to the V series shares for trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, dematerialization of series V shares and rights to series V shares, authorization to conclude an agreement for the registration of the series V shares and rights to the series V shares in the securities depository and amendments to the Company's Articles of Association;

6) Adoption of a resolution authorising the Supervisory Board to determine the consolidated text of the Company's Articles of Association and introducing editorial revisions to the Company's Articles of Association;

7) Any other issues;

8) Closing the Meeting.

Attached, the Company provides the content of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Mabion S.A. along with information on planned amendments to the Articles of Association and draft resolutions of the Extraordinary General Meeting with attachments.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Dirk KrederPrezes ZarząduDirk Kreder
2021-02-22Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2021-02-22Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk