• Odbierz prezent
MABION S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki (2021-03-16 19:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia strategii finansowej Mabion S.A. („Emitent”, „Spółka”) zakładającej przeprowadzenie dwóch emisji akcji Spółki, nr 11/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zwołania na dzień 22 marca 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki celem podjęcia uchwały o przeprowadzeniu drugiej z ww. emisji oraz nr 23/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dojścia do skutku pierwszej z ww. emisji, tj. emisji akcji serii U, Zarząd Spółki informuje o podjęciu w dniu 16 marca 2021 roku w drodze uchwały decyzji o odwołaniu NWZ Spółki, które miało odbyć się w dniu 22 marca 2021 roku o godz. 12.00 w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).
Decyzja Zarządu Emitenta o odwołaniu NWZ Spółki wynika z potrzeby weryfikacji dostępnych źródeł finansowania niezbędnych do pokrycia potrzeb finansowych, między innymi w następstwie zakończonej powodzeniem emisji akcji serii U oraz zawarcia umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19 (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku).
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że pozyskanie środków z emisji akcji serii U oraz zawarcie umowy z Novavax Inc. umożliwią Spółce potencjalny dostęp do dodatkowych, dotychczas nie w pełni dostępnych źródeł finansowania, w tym do potencjalnego finansowania dłużnego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (30 mln zł), przyznanej i niewykorzystanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 63 mln zł) oraz potencjalnie do kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (do łącznej kwoty 30 mln euro, tj. ok. 138 mln zł), z którym Spółka pozostaje w rozmowach. W dotychczasowej strategii finansowania Spółka nie uwzględniała potencjalnych przepływów operacyjnych związanych ze współpracą z Novavax, Inc., która przy zrealizowaniu określonego scenariusza (obejmującego obecnie realizowany wstępny etap, tj. m.in.: skuteczny transfer technologii, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, a następnie kolejny etap kontynuacji współpracy na zasadach komercyjnych) może przynieść Spółce dodatkowe przepływy operacyjne.
W związku z powyższym, decyzje w zakresie aktualizacji dotychczasowej strategii finansowej Spółki, w tym decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu bądź rezygnacji z przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, o której mowa w punkcie 3 ww. raportu nr 3/2021, zostaną podjęte po dokonaniu szczegółowych analiz ze szczególnym uwzględnieniem czynników wymienionych powyżej. O podejmowanych decyzjach Spółka będzie informować w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 25/2021

Drawn up on: 2021-03-16

Abbreviated name of issuer: MABION S.A.

Subject: Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Mabion S.A. called for 22nd March 2021 and information on the review of the Company’s financing strategy

Legal basis: Article 17(1) of MAR – confidential information

Contents of the report:

In reference to current report no. 3/2020 of 27th January 2021 on the adoption of financial strategy of Mabion S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”, “Company”) providing for two issues of the Company’s shares, current report no. 11/2021 of 22nd February 2021 on convening an Extraordinary General Meeting (“EGM”) of the Company on 22nd March 2021 in order to adopt a resolution on the latter above-mentioned issue, and current report no. 23/2021 of 15th March 2021 on the implementation of the former above-mentioned issue, i.e. the issue of series U shares, the Management Board of the Company informs about the decision taken on 16th March 2021 on the cancellation of the EGM of the Company which was to be held on 22nd March 2021 at 12:00 (noon) in Konstantynów Łódzki, ul. Łąkowa 11 (Eureka Technology Park).

The decision of the Issuer’s Management Board to cancel the EGM of the Company results from the need to review the current financial needs as a result, among others, of the successful issue of series U shares and the conclusion of a framework agreement along with the first order for contract services with Novavax, Inc. under the COVID-19 vaccination scheme (about which the Company informed in current report no. 15/2021 of 3rd March 2021).

The Issuer’s Management Board notes that the acquisition of funds from the issue of series U shares and the conclusion of the agreement with Novavax Inc. enable potential access of the Company to additional (not fully available so far) sources of financing, including potential debt financing from Polish Development Fund S.A. (PLN 30 million), the granted and so far not used subsidy from the European Regional Development Fund (approx. PLN 63 million), and potentially to a credit from the European Investment Bank (up to the aggregate amount of EUR 30 million, i.e. approx. PLN 138 million) with which the Company is negotiating. In the current financing strategy, the Company has not taken into account the potential operating flows related to the co-operation with Novavax, Inc., which may bring additional operating flows to the Company provided that a specific scenario is followed (including the currently implemented initial stage, i.e. effective technology transfer, production of one technical batch and one testing batch, and then the next stage of continued co-operation on commercial terms).

Consequently, the decisions on updating the current financial strategy of the Company, including the decision whether or not to possibly carry out another issue of shares, referred to in section 3 of the above-mentioned report no. 3/2021, will be taken after detailed analyses with particular consideration of the factors mentioned above. The Company will inform about its decisions in a separate current report.

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2021-03-16Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk