• Odbierz prezent
MABION S.A.: Informacja o zawarciu umowy produkcyjnej na skalę komercyjną z Novavax, Inc. na lata 2022-2025 (2021-10-08 08:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy produkcyjnej na skalę komercyjną z Novavax, Inc. na lata 2022-2025
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 r. oraz nr 45/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2021 r. Spółka zawarła z Novavax, Inc. („Novavax”) umowę w przedmiocie komercyjnej produkcji kontraktowej (ang. „Master Contract Manufacturing Agreement”, dalej: „Umowa”) wraz ze Specyfikacją Warunków Zlecenia (ang. ”Statement of Work”, łącznie: „Zlecenie”), na mocy których Spółka będzie wytwarzać na skalę komercyjną w standardzie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice) na rzecz Novavax antygen kandydata na szczepionkę na COVID-19 („Produkt”) pod nazwą NVX-CoV2373.
Rozpoczęcie realizacji Zlecenia jest następstwem przeprowadzenia przez Spółkę działań w zakresie prac związanych z transferem procesu wytwarzania oraz metod analitycznych w oparciu o procedury i wymagania Novavax, jak też przygotowania systemu jakości Spółki do wdrożenia nowego procesu i produktu, przewidzianych umową ramową z Novavax z dnia 3 marca 2021 r., o zawarciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2021.
Umowa ma charakter bezwarunkowy, a jej zawarcie i rozpoczęcie jej realizacji są niezależne od procedury rejestracyjnej kandydata na szczepionkę Novavax na poszczególnych rynkach. Umowa została zawarta na czas określony do końca 2025 roku, z opcją jej przedłużenia.
Łączna wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, została oszacowana na 372 mln USD tj. 1,46 mld zł według kursu średniego NBP z dnia 7 października 2021 roku (wartość Umowy została oszacowana przy teoretycznym założeniu przyszłej inflacji równej zero w całym okresie trwania Umowy).
Umowa będzie realizowana i rozliczana w oparciu o wytworzone serie Produktu (ang. „per batch”), po ustalonej w Umowie cenie jednostkowej za serię (ceny jednostkowe podlegają indeksacji w oparciu o przyszłą inflację). W ramach Umowy strony ustaliły wolumen i harmonogram produkcji dla każdego roku w latach 2022-2025, na podstawie którego Mabion wyprodukuje oczekiwaną przez Novavax liczbę serii produktu. Harmonogram produkcji został ustalony dla całego okresu trwania Umowy, przy czym strony mogą uzgodnić modyfikacje w zakresie harmonogramu i wolumenu dostaw.
Możliwość zrealizowania ustalonego zakresu prac wynikających z Umowy w przyszłych latach jest powiązana z dostępnymi mocami produkcyjnymi Spółki, dlatego celem Zarządu będzie rozbudowa mocy produkcyjnych na przełomie lat 2022 i 2023 o kolejne dwa bioreaktory, co spowoduje, że Spółka będzie dysponować czterema bioreaktorami w latach 2023-2025. Zarząd Spółki ocenia, że w okresie pierwszych dwóch lat produkcji komercyjnej objętej Umową (tj. w latach 2022-2023) Spółka może zrealizować około 40% łącznej wartości Umowy, a w kolejnych dwóch latach, m.in. w wyniku zwiększenia mocy produkcyjnych, około 60% łącznej wartości Umowy.
Strony przewidują, że rozpoczęcie procesu wytwarzania w skali komercyjnej w standardzie GMP nastąpi w grudniu 2021 roku. Do tego czasu Spółka będzie prowadziła określone w Zleceniu prace przygotowawcze, obejmujące między innymi instalację dodatkowych systemów i urządzeń, zabezpieczenie i kontrolę jakości materiałów oraz tworzenie dokumentacji specyficznej dla wytwarzania komercyjnego.
Jednocześnie Spółka informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w dniu 6 października 2021 r. podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 6 października 2021 r. uchwały o zatwierdzeniu zasadniczo uzgodnionych postanowień Umowy oraz Specyfikacji Warunków Zlecenia. Decyzja Spółki spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie tej informacji (przed podpisaniem Umowy przez Novavax) mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Spółki poprzez negatywny wpływ na współpracę Spółki z Novavax. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR, po publikacji niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekaże Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-08Krzysztof KaczmarczykPrezes ZarząduKrzysztof Kaczmarczyk
2021-10-08Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk