• Odbierz prezent
LW BOGDANKA S.A.: raport finansowy (2021-03-25 07:46)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
259400MHSST6C1A8M0660000004549
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 822 112,002 157 861,00407 249,00501 618,00
Zysk operacyjny95 241,00375 222,0021 287,0087 224,00
Zysk przed opodatkowaniem93 190,00378 576,0020 828,0088 004,00
Zysk netto roku obrotowego, z tego:72 962,00308 746,0016 307,0071 771,00
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej72 876,00308 554,0016 288,0071 727,00
- przypadający na udziały mniejszości86,00192,0019,0045,00
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-1 637,00-4 850,00-366,00-1 127,00
Całkowite dochody netto za rok obrotowy71 325,00303 896,0015 942,0070 644,00
Ilość akcji (szt.)34 013 590,0034 013 590,0034 013 590,0034 013 590,00
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy2,149,070,482,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej476 960,00720 977,00106 602,00167 599,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-611 029,00-476 533,00-136 567,00-110 775,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 061,00-32 497,00-1 578,00-7 554,00
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-141 130,00211 947,00-31 543,0049 269,00
Aktywa trwałe3 763 945,003 509 780,00815 625,00824 182,00
Aktywa obrotowe611 318,00742 684,00132 469,00174 400,00
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
RAZEM AKTYWA4 375 263,004 252 464,00948 094,00998 583,00
Zobowiązania długoterminowe715 050,00649 800,00154 947,00152 589,00
Zobowiązania krótkoterminowe360 386,00374 162,0078 094,0087 862,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom3 289 385,003 218 143,00712 790,00755 699,00
Udziały nie dające kontroli10 442,0010 359,002 263,002 433,00
Kapitał własny razem3 299 827,003 228 502,00715 053,00758 131,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
lwb_2020-12-31.zipSprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za 2020 r.
lwb_2020-12-31.zip.XAdESSprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za 2020 r. - podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_GK-LWB-2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka SA i GK LW Bogdanka za 2020 r.
Sprawozdanie_Zarzadu_GK-LWB-2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka SA i GK LW Bogdanka za 2020 r. - podpis
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_sprawozdania_finansowego_GK_LWB.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK LW Bogdanka
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_sprawozdania_finansowego_GK_LWB.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK LW Bogdanka - podpis
Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_GK_LWB.xhtmlInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_GK_LWB.xhtml.XAdESInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpis
GK LWB sprawozdanie z badania 2020_Final.xhtmlOpinia biegłego rewidenta GK LW Bogdanka za 2020 r.
GK LWB sprawozdanie z badania 2020_Final.xhtml.sigOpinia biegłego rewidenta GK LW Bogdanka za 2020 r. - podpis
Ocena_RN_dot._sprawozdan_rocznych_GK_LWB.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań GK LW Bogdanka za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_GK_LWB.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA dotyczące Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk