• Odbierz prezent
LW BOGDANKA S.A.: raport finansowy (2021-03-25 07:41)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
259400MHSST6C1A8M0660000004549
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 818 543,002 154 509,00406 451,00500 839,00
Zysk operacyjny89 684,00369 520,0020 045,0085 899,00
Zysk przed opodatkowaniem89 098,00374 622,0019 914,0087 085,00
Zysk netto roku obrotowego70 050,00306 184,0015 656,0071 176,00
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-1 553,00-4 793,00-347,00-1 114,00
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy68 497,00301 391,0015 309,0070 062,00
Ilość akcji (szt.)34 013 590,0034 013 590,0034 013 590,0034 013 590,00
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy2,069,000,462,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej455 888,00699 937,00101 893,00162 708,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-602 609,00-458 851,00-134 685,00-106 665,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 396,00-28 709,00-759,00-6 674,00
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-150 117,00212 377,00-33 551,0049 369,00
Aktywa trwałe3 746 322,003 485 102,00811 806,00818 387,00
Aktywa obrotowe581 867,00723 281,00126 087,00169 844,00
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,000,000,000,00
RAZEM AKTYWA4 328 189,004 208 383,00937 893,00988 231,00
Zobowiązania długoterminowe700 696,00632 875,00151 837,00148 615,00
Zobowiązania krótkoterminowe352 126,00368 638,0076 304,0086 565,00
Kapitał własny razem3 275 367,003 206 870,00709 753,00753 052,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_LWB_2020_zatwierdzone.xhtmlSprawozdanie finansowe LW Bogdanka SA za 2020 r.
Sprawozdanie_LWB_2020_zatwierdzone.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe LW Bogdanka SA za 2020 r. - podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_GK-LWB-2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka SA i GK LW Bogdanka za 2020 r.
Sprawozdanie_Zarzadu_GK-LWB-2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka SA i GK LW Bogdanka za 2020 r. - podpis
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_jednostkowego_sprawozdania_fiannsowego_LWB.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A.
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_jednostkowego_sprawozdania_fiannsowego_LWB.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A. - podpis
Informacja_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpis
LWB sprawozdanie z badania 2020_FINAL.xhtmlOpinia biegłego rewidenta LW Bogdanka SA za 2020 r.
LWB sprawozdanie z badania 2020_FINAL.xhtml.sigOpinia biegłego rewidenta LW Bogdanka SA za 2020 r. - podpis
Ocena_RN_dot_sprawozdań_LWB.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań LW Bogdanka S.A. za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_LWB.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. dotyczące Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk