• Odbierz prezent
LPS: Zakończenie subskrypcji akcji serii H (2021-03-03 11:10)

Spis załączników:


Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii H (dalej: „Akcje Serii H”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 lutego 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2021 roku

2.Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w dniu 24 lutego 2021 roku.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii H były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,35 zł za jedną akcję.

6a. Opis sposobu opłacenia akcji:

Akcje Serii H zostały w całości opłacone gotówką.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 10 podmiotom.

8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte z 4 podmiotami – 3 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są / są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły: ok. 771,04 zł, w tym:
•przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 771,04zł,
•wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
•sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
•promocja oferty: 0 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-03 11:10:24Tatiana Wątor - KurkowskaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk