• Odbierz prezent
LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku (2021-03-25 13:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 8 Spółka jawna (Lokum 8) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 8 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 26.547.330,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Vista - etap IIIa" w Krakowie przy ul. Walerego Sławka (Inwestycja).

Kredyt udzielony jest na okres 27 miesięcy, do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna do kwoty 39.821.000,00 zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka,

2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, prowadzonego w Banku dla Inwestycji,

3. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 8 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta.

Lokum 8 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:

1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku,

2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności,

3. wypłacania wspólnikom, akcjonariuszom, udziałowcom lub innym uprawnionym osobom, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, pod warunkiem rozliczenia II etapu inwestycji Lokum Vista w Krakowie i spłaty kredytu udzielonego przez Bank na finansowanie tej inwestycji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk