• Odbierz prezent
LOKUM DEWELOPER S.A.: raport finansowy (2021-03-12 07:19)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
25940076LJ6IYZDLCY470000392828
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży190 993,00285 859,0042 688,0066 451,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 314,0080 952,007 893,0018 818,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem25 630,0075 723,005 728,0017 603,00
Zysk (strata) netto20 348,0062 206,004 548,0014 460,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego
17 184,0054 738,003 841,0012 724,00
Zysk na akcję (PLN/EUR)0,953,040,210,71
Aktywa741 527,00688 357,00160 685,00161 643,00
Zobowiązania długoterminowe166 623,00202 260,0036 106,0047 496,00
Zobowiązania krótkoterminowe196 705,00118 762,0042 625,0027 888,00
Kapitał własny378 199,00367 335,0081 953,0086 259,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
381 208,00366 793,0082 606,0086 132,00
Dla pozycji I - VI:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 4,4742 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - XI:
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148;
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585;
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy
lokum-2021-01-04.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
lokum-2021-01-04.zip.xadesSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - podpis
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za 2020 r.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - podpis
Sprawozdanie z badania GK LD SA 2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2020
Sprawozdanie z badania GK LD SA 2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2020 - podpis
SSF_Oswiadczenie Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
SSF_Oswiadczenie Zarzadu.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 - podpis
Informacja Zarzadu.xhtmlInformacja Zarządu
Informacja Zarzadu.xhtml.xadesInformacja Zarządu - podpis
Oswiadczenie Rady.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk