• Odbierz prezent
LOKUM DEWELOPER S.A.: raport finansowy (2021-03-12 07:07)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
25940076LJ6IYZDLCY470000392828
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży19 661,0017 897,004 394,004 160,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-294,00-313,00-66,00-73,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56 144,0039 058,0012 548,009 079,00
Zysk (strata) netto55 437,0039 527,0012 390,009 188,00
Zysk na akcję (PLN; EUR)3,082,200,690,51
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)3,082,200,690,51
Aktywa481 510,00389 020,00104 340,0091 351,00
Zobowiązania długoterminowe155 719,00222 056,0033 743,0052 144,00
Zobowiązania krótkoterminowe106 443,003 053,0023 066,00717,00
Kapitał własny219 348,00163 911,0047 531,0038 490,00
Dla pozycji I - VI:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 4,4742 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - X:
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148;
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585;
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper za 2020 r.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper za 2020 r.xhtml.xadesJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - podpis
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper (w tym Spółki) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za 2020 r.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper (w tym Spółki) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - podpis
Spraw_z_badania_LDSA_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2020
Spraw_z_badania_LDSA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2020 - podpis
JSF_Oswiadczenie Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020
JSF_Oswiadczenie Zarzadu.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 - podpis
Informacja Zarzadu.xhtmlInformacja Zarządu
Informacja Zarzadu.xhtml.xadesInformacja Zarządu - podpis
Oswiadczenie Rady.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk